ДОСТАВУВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

ПОТВРДА ЗА РЕДОВЕН СТУДЕНТ

*Ве молиме направете квалитетно скенирање во боја, за да се осигурате дека сите информации се јасно читливи (заматените документи нема да се земат во предвид).

*Максималната големина на еден документ не смее да надмине 5MB.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОТВРДА ЗА РЕДОВЕН СТУДЕНТ
Потврда за запишан семестар – мора да биде скенирана и поставена како прилог на ОФП и мора да ги исполни сите барања:

  • да биде оригиналена потврда за запишување од универзитетот на апликантот кој покажува дека подносителот е запишан во академската 2017-2018 година во рамките на државен-акредитиран универзитет во матичната земја на кандидатот или земја на престој (дел од земјите на програмата);
  • да го содржи целосното име на апликантот, неговата/нејзината година на студирање, името на универзитетот, факултетот, одделот, специјализацијата и типот на стидиите (односно, редовни студии, вонредни студии, студии од далеку итн.) и да се наведе дали академската година се состои од еден, два или три семестри;
  • без корекции освен ако не се заверени и потпишани од страна на овластеното лице;


ДОСТАВУВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ШКОЛАРИНА

Потврда за школарината - мора да биде скениран и поставен како прилог на OАФ и мора да ги исполни сите барања:

  • да биде оригиналнена потврда за школарина и да го покаже износот на школарината за целата академска 2017-2018 година; или износот на школарината треба да биде наведен во потврдата за запишан семестар; соодветно на тоа, треба да има дополнителен печат веднаш до наведениот износ;
  • Кандидатите кои ќе преминат во втората фаза од натпреварот, фактура-сметка за школарина треба да ја поднесат, соодветно.


<-- Кликнете за да се вратите, на РМУСП Упатсвата за пријавување