Nadácia Rómsky vzdelávací fond – org. zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund – Roma Oktatási Alap (REF) vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí na pozíciu

Mentor/ka pre rómskych žiakov/rómske žiačky základných a stredných škôlVybraní/é mentori/ky budú zapojení/é do projektu s názvom Mentorská a tútorská podpora pre rómskych žiakov z Banskobystrický kraja, ktorý bude realizovaný v obobí 1. november 2018 až 31. október 2021.


Zámerom projektu je poskytnúť žiakom/čkám z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) podporu prostredníctvom mentoringu počas vzdelávania na základnej a strednej škole, zatiaľ čo hlavným cieľom projektu je zvýšiť vzdelanostnú úroveň Rómov/iek a zvýšiť počet Rómov/iek z Banskobystrického kraja, ktorí budú pokračovať v štúdiu na strednej škole.   

Špecifické ciele projektu:
1. Poskytovať mentorskú podporu pre žiakov/čky z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ.
2. Predchádzať predčasnému ukončovaniu vzdelávania rómskych žiakov/čok prostredníctvom účinnej a adresnej mentorskej podpory.
3. Poskytovať rómskym žiakom/čkám a študentom/kám systematickú a dlhodobú podporu počas ich štúdia na základnej, resp. strednej škole.
 
Cieľová skupina projektu: rómski žiaci a rómske žiačky základných škôl 2. stupňa (8. a 9. ročník) a rómski študenti a rómske študentky stredných škôl z Banskobystrického samosprávneho kraja.

Minimálne kvalifikačné predpoklady mentora/ky:
- vzdelanie: stredoškolské s maturitou,
- pracovné skúsenosti: minimálne 2- ročné praktické skúsenosti v práci s deťmi/mládežou
- jazykové znalosti: znalosť materinského jazyka žiaka, ak ním nie je jazyk slovenský (vo väčšine ide o rómsky prípadne maďarský jazyk),
- ďalšie požiadavky/základné zručnosti: morálna bezúhonnosť, komunikatívnosť, odborná spôsobilosť a znalosť danej problematiky, pedagogické zručnosti, znalosť špecifík rómskej problematiky, znalosť rodinného prostredia, adaptabilita k prostrediu rómskej komunity, voľba adekvátnych komunikačných techník, flexibilnosť riešenia vzniknutých problémov, schopnosť pracovať v časovom strese, chuť vzdelávať sa

REF plánuje vybrať 20 mentorov/iek pre každý kraj, z ktorých každý/á bude poskytovať mentorskú a tútorskú podporu 3 rómskym žiakom/čkám a študentom/kám.


Výkon mentoringu
Úlohou mentora/ky je pomôcť žiakovi/žiačke dosahovať čo najlepšie študijné výsledky, prekonávať prípadné problémy s učením, pomáhať pri sociálnej integrácií v prostredí školy, sprostredkovávať spoluprácu školy a rodiny študenta/ky, a to s cieľom zabrániť predčasnému ukončeniu štúdia.

Každý mentor bude poskytovať mentorskú podporu v jednom mesiaci trom rómskym žiakom/čkám resp. študentom/kám, ktorí/é žijú v niektorej z oprávnených obcí (zoznam obcí nižšie). Každému/ej žiakovi/čke sa mentor/ka bude venovať najmenej 8 hodín mesačne v rámci najmenej 2 stretnutí. Mentoring sa bude vykonávať individuálne. Skupinový mentoring bude oprávnený v prípadoch spoločných aktivít  (napr.: návšteva múzea, knižnice, strednej školy a pod.), avšak realizácia spoločných aktivít nesmie ovplyvniť stanovený počet individuálnych hodín.

Cieľom mentoringu je, aby žiaci/čky ukončili úplné základné vzdelanie a prihlásili sa na strednú školu. Od mentor/ky sa očakáva, že bude podporovať osobnostný rast žiakov a žiačok, rozvíjať ich talent, schopnosti a zručnosti, že sa bude snažiť prebudiť v nich sny a ambície, húževnatosť a vytrvalosť, aby si uvedomili, že môžu prekonať prekážky a niečo dokázať. Zároveň sa žiaci/čky učia systematicky pracovať – pripravovať sa do školy. Mentor/ka bude dozerať na dodržiavanie naplánovaných aktivít zverených žiakov a žiačok, spolupracovať s rodinou a školou a motivovať k všestrannej podpore osobnostného rozvoja mentorovaného žiaka/žiačky. Zároveň bude pomáhať mentorovaným žiakom/čkám zvládať školské povinnosti, radiť mu a asistovať aj rodine a škole pri riešení prípadných problémov. Mentor/ka bude pozitívne pôsobiť na rómske rodiny vlastným príkladom, svojim konaním a osobnosťou. V rámci svojej činnosti bude mentor/ka zdôrazňovať mentorovaným žiakom/čkám aj ich rodičom význam vzdelania pre uplatnenie sa v ďalšom živote.

Výkon mentoringu bude mentor/ka pravidelne dokladovať nasledujúcimi dokumentami:
•    aktuálny zoznam mentorovaných žiakov/čok, mesačne
•    správa o vykonávanom mentoringu, mesačne
•    záznam o rozvoji a napredovaní mentorovaného žiaka/čky na polročnej báze
Každý/á mentor/ka absolvuje tréning zameraný na získavanie a prehlbovanie vedomostí v uplatňovaní nástrojov mentoringu v praxi.

Cieľová skupina projektu: Žiaci/čky základných škôl pochádzajúci z MRK, ktorí majú bydlisko v niektorej z obcí uvedených nižšie:

Banskobystrický kraj: Banská Bystrica, Detva, Fiľakovo, Kokava nad Rimavicou, Poltár, Jelšava, Revúca, Tornaľa, Hnúšťa, Klenovec, Rimavská Seč, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Zvolenská Slatina, Stará Kremnička, Žiar nad Hronom.
Odmena za výkon mentoringu v rozsahu uvedenom vyššie (3 žiaci/čky, 8 hodín/mesiac/žiak/čka) pre jedného mentora/jednu mentorku je stanovená vo výške 157 Eur mesačne (koeficient počtu týždňov v mesiaci 4,33).


Podávanie prihlášok
Záujemca/kyňa o pozíciu mentora/ky zašle vyplnený formulár žiadosti, ku ktorému doloží:

- motivačný list mentora/ky
- životopis mentora/ky
- potvrdenie o návšteve školy mentorovaných žiakov/čok
- potvrdenie o príjmoch rodiny mentorovaných žiakov/čok
- vysvedčenie mentorovaných žiakov/čok 2017/2018
- podpísané formuláre GDPR


Termín uzávierky
Kompletne vyplnenú žiadosť je potrebné doručiť na adresu:

Nadácia Rómsky vzdelávací fond
Levočská 4
080 01 Prešov

do 9. novembra 2018

/rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke/

Viac informácií môžete získať na dole uvedenom tel. čísle, prípadne prostredníctvom e-mailu.
Tel.: 051 775 4114
E-mail: refslovakia@romaeducationfund.org

Banska Bystrica

  1. GDPR BB kraj, mentor, mentorka
  2. GDPR žiak BB kraj
  3. Prihláška mentor, BB kraj
  4. Súhlas so sprac. osob. údajov, BB kraj, mentor, mentorka
  5. Súhlas so sprac. osob. údajov, BB kraj, žiak, žiačka