Nadácia Rómsky vzdelávací fond – org. zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund – Roma Oktatási Alap (REF) vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí na pozíciu

Mentor/ka pre rómskych žiakov/rómske žiačky základných a stredných škôlVybraní/é mentori/ky budú zapojení/é do projektu s názvom Mentorská a tútorská podpora pre rómskych žiakov z Prešovského kraja, ktorý bude realizovaný v obobí 1. november 2018 až 31. október 2021.

Zámerom projektu je poskytnúť žiakom/čkám z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) podporu prostredníctvom mentoringu počas vzdelávania na základnej a strednej škole, zatiaľ čo hlavným cieľom projektu je zvýšiť vzdelanostnú úroveň Rómov/iek a zvýšiť počet Rómov/iek z Prešovskéhokraja, ktorí budú pokračovať v štúdiu na strednej škole.   

Špecifické ciele projektu:
1. Poskytovať mentorskú podporu pre žiakov/čky z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na  SŠ.
2. Predchádzať  predčasnému ukončovaniu vzdelávania rómskych žiakov/čok prostredníctvom účinnej a adresnej mentorskej podpory.
3. Poskytovať rómskym žiakom/čkám a študentom/kám systematickú a dlhodobú podporu počas ich štúdia na základnej, resp. strednej škole.
 
Cieľová skupina projektu: rómski žiaci a rómske žiačky základných škôl 2. stupňa (8. a 9. ročník) a rómski študenti a rómske študentky stredných škôl z Prešovského samosprávneho kraja.

Minimálne kvalifikačné predpoklady mentora/ky:
- vzdelanie: stredoškolské s maturitou,
- pracovné skúsenosti: minimálne 2- ročné praktické skúsenosti v práci s deťmi/mládežou
- jazykové znalosti: znalosť materinského jazyka žiaka, ak ním nie je jazyk slovenský (vo väčšine ide o rómsky prípadne maďarský jazyk),
- ďalšie požiadavky/základné zručnosti: morálna bezúhonnosť, komunikatívnosť, odborná spôsobilosť a znalosť danej problematiky, pedagogické zručnosti, znalosť špecifík rómskej problematiky, znalosť rodinného prostredia, adaptabilita k prostrediu rómskej komunity, voľba adekvátnych komunikačných techník, flexibilnosť riešenia vzniknutých problémov, schopnosť pracovať v časovom strese, chuť vzdelávať sa

REF plánuje vybrať 20 mentorov/iek pre každý kraj, z ktorých každý/á bude poskytovať mentorskú a tútorskú podporu 3 rómskym žiakom/čkám a študentom/kám.


Výkon mentoringu
Úlohou mentora/ky je pomôcť žiakovi/žiačke dosahovať čo najlepšie študijné výsledky, prekonávať prípadné problémy s učením, pomáhať pri sociálnej integrácií v prostredí školy, sprostredkovávať spoluprácu školy a rodiny študenta/ky, a to s cieľom zabrániť predčasnému ukončeniu štúdia.

Každý mentor bude poskytovať mentorskú podporu v jednom mesiaci trom rómskym žiakom/čkám resp. študentom/kám, ktorí/é žijú v niektorej z oprávnených obcí (zoznam obcí nižšie). Každému/ej žiakovi/čke sa mentor/ka bude venovať najmenej 8 hodín mesačne v rámci najmenej 2 stretnutí. Mentoring sa bude vykonávať individuálne. Skupinový mentoring bude oprávnený v prípadoch spoločných aktivít  (napr.: návšteva múzea, knižnice, strednej školy a pod.), avšak realizácia spoločných aktivít nesmie ovplyvniť stanovený počet individuálnych hodín.

Cieľom mentoringu je, aby žiaci/čky ukončili úplné základné vzdelanie a prihlásili sa na strednú školu. Od mentor/ky sa očakáva, že bude podporovať osobnostný rast žiakov a žiačok, rozvíjať ich talent, schopnosti a zručnosti, že sa bude snažiť prebudiť v nich sny a ambície, húževnatosť a vytrvalosť, aby si uvedomili, že môžu prekonať prekážky a niečo dokázať. Zároveň sa žiaci/čky učia systematicky pracovať – pripravovať sa do školy. Mentor/ka bude dozerať na dodržiavanie naplánovaných aktivít zverených žiakov a žiačok, spolupracovať s rodinou a školou a motivovať k všestrannej podpore osobnostného rozvoja mentorovaného žiaka/žiačky. Zároveň bude pomáhať mentorovaným žiakom/čkám zvládať školské povinnosti, radiť mu a asistovať aj rodine a škole pri riešení prípadných problémov. Mentor/ka bude pozitívne pôsobiť na rómske rodiny vlastným príkladom, svojim konaním a osobnosťou. V rámci svojej činnosti bude mentor/ka zdôrazňovať mentorovaným žiakom/čkám aj ich rodičom význam vzdelania pre uplatnenie sa v ďalšom živote.

Výkon mentoringu bude mentor/ka pravidelne dokladovať nasledujúcimi dokumentami:
•    aktuálny zoznam mentorovaných žiakov/čok, mesačne
•    správa o vykonávanom mentoringu, mesačne
•    záznam o rozvoji a napredovaní mentorovaného žiaka/čky na polročnej báze
Každý/á mentor/ka absolvuje tréning zameraný na získavanie a prehlbovanie vedomostí v uplatňovaní nástrojov mentoringu v praxi.

Cieľová skupina projektu: Žiaci/čky základných škôl pochádzajúci z MRK, ktorí majú bydlisko v niektorej z obcí uvedených nižšie:

Prešovský kraj: Lenartov, Zborov, Humenné, Holumnica, Krížová Ves, Rakúsy, Toporec, Levoča, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok, Hranovnica, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Podolínec, Giraltovce, Sečovská Polianka, Soľ
Odmena za výkon mentoringu v rozsahu uvedenom vyššie (3 žiaci/čky, 8 hodín/mesiac/žiak/čka) pre jedného mentora/jednu mentorku je stanovená vo výške 157 Eur mesačne (koeficient počtu týždňov v mesiaci 4,33).

Podávanie prihlášok
Záujemca/kyňa o pozíciu mentora/ky zašle vyplnený formulár žiadosti, ku ktorému doloží:

- motivačný list mentora/ky
- životopis mentora/ky
- potvrdenie o návšteve školy mentorovaných žiakov/čok
- potvrdenie o príjmoch rodiny mentorovaných žiakov/čok
- vysvedčenie mentorovaných žiakov/čok 2017/2018
- podpísané formuláre GDPR


Termín uzávierky
Kompletne vyplnenú žiadosť je potrebné doručiť na adresu:Nadácia Rómsky vzdelávací fond
Levočská 4
080 01 Prešov

do 9. novembra 2018


/rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke/

Viac informácií môžete získať na dole uvedenom tel. čísle, prípadne prostredníctvom e-mailu.
Tel.: 051 775 4114
E-mail: refslovakia@romaeducationfund.org

PRESOV

  1. GDPR_po_kraj_mentor_mentorka
  2. GDPR_ziak_po_kraj 
  3. Prihlaska_mentor_po_kraj
  4. Suhlas_so_sprac_osob_udaj0v_po_kraj
  5. Súhlas so sprac. osob. údajov, PO kraj, žiak, žiačka