Štipendijná podpora pre mladých dospelých Rómov vo veku od 18 do 28 rokov

Nadácia Rómsky vzdelávací fond – organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund – Roma Oktatási Alap vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o podporu v programe Podpora vzdelávania a získavania zručností mladých Rómov.

Roma Education Fund realizuje projekt s názvom Podpora vzdelávania a získavania zručností mladých Rómov od apríla 2018. Celková doba realizácie projektu je 5 rokov, obdobie trvá od 1. apríla 2018 do 31. decembra 2022, t. z. zahŕňa 4 školské roky. Projekt sa realizuje v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku.

V akademickom roku 2018/2019 bude poskytnutá podpora 25 mladým rómskym študentom externeho štúdia z Prešovského a Košického kraja, ktorí študujú odbory aktuáne vyžadované trhom práce. Zámerom REF je prostredníctvom realizácie projektu zvýšiť počet Rómov s dosiahnutým stredným odborným vzdelaním, ktorí nadobudnú potrebné vedomosti a zručnosti na úspešné uplatnenie sa na trhu práce. 

Kritériá výberu:

 • rómsky pôvod uchádzača
 • vek od 18 do 28 rokov
 • študent externého štúdia strednej školy v školskom roku 2018/2019 v odbore, ktorý aktuálne vyžaduje trh práce
 • účastník rekvalifikačného kurzu    
 • rodič dieťaťa v predškolskom veku
 • nezamestnaný
 • trvalý pobyt v rámci Košického a Prešovského kraja
 • uprednostnení budú uchádzači s neukončeným stredoškolským vzdelaním a rodičia detí zapojených do programu Predškolskej prípravy Rómskeho vzdelávacieho fondu

Druh podpory:

 • štipendium
 • školné
 • podpora počas štúdia
 • tréning zameraný na získanie osobnostných zručností (soft-skills)
 • pomoc pri hľadaní zamestnania

Termín uzávierky: 21. septembra 2018

Podávanie prihlášok:

Žiadateľom o poskytnutie štipendia je mladý dospelý, ktorý k žiadosti doloží:

 • kópiu občianskeho preukazu
 • doklad o najvyššom získanom vzdelaní (vysvedčenie, vyúčný list, maturitné vysvedčenie a pod.)
 • potvrdenie o návšteve materskej školy dieťaťa
 • potvrdenie o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

Referencie, potvrdenia, fotky atď. potvrdzujúce aktivitu študenta v školskej/mimoškolskej činnosti, talent študenta resp. vynikanie v určitej oblasti zvýšia šance študenta na získanie štipendia.

Neúplné žiadosti a žiadosti zaslané po termíne uzávierky budú vyradené! Pri žiadostiach zasielaných poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky.

Kontakt a adresa pre zasielanie žiadostí:

 

Nadácia Rómsky vzdelávací fond

Levočská 4

080 01 Prešov

Viac informácií môžete získať na dole uvedenom tel. čísle, prípadne prostredníctvom e-mailu.

Mgr. Viktor Teru

E-mail: vteru@romaeducationfund.org

Tel.: 051 775 4114

Web: www.romaeducationfund.org