Štipendijná podpora pre rómskych študentov stredných odborných škôl

Nadácia Rómsky vzdelávací fond – organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund – Roma Oktatási Alap vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o podporu v programe Podpora vzdelávania a získavania zručností mladých Rómov.

Roma Education Fund realizuje projekt s názvom Podpora vzdelávania a získavania zručností mladých Rómov od apríla 2018. Celková doba realizácie projektu je 5 rokov, obdobie trvá od 1. apríla 2018 do 31. decembra 2022, t. z. zahŕňa 4 školské roky. Projekt sa realizuje v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku.

V akademickom roku 2018/2019 bude poskytnutá podpora 50 rómskym študentom denného štúdia stredných odborných škôl z Prešovského a Košického kraja, ktorí študujú odbory aktuáne vyžadované trhom práce. Zámerom REF je prostredníctvom realizácie projektu zvýšiť počet Rómov s dosiahnutým stredným odborným vzdelaním, ktorí nadobudnú potrebné zručnosti na úspešné uplatnenie sa na trhu práce. 

 • Kritériá výberu:
 • hlásiť sa k rómskej národnosti
 • vek od 14 do 18 rokov
 • štúdium na strednej odbornej škole s maturitou
 • štúdium odboru, ktorý aktuálne vyžaduje trh práce
 • maximálny priemer známok do 2,5
 • trvalý pobyt v rámci Košického a Prešovského kraja

Druh podpory:

 • štipendium
 • finančná podpora na školské pomôcky
 • mentoring a tútoring (doučovanie)
 • tréning zameraný na získanie osobnostných zručností (soft-skills)
 • pomoc pri hľadaní zamestnania

Termín uzávierky: 21. septembra 2018

Podávanie prihlášok:

Žiadateľom o poskytnutie štipendia je študent/ka resp. zákonný zástupca študenta/ky. Študent/ka k žiadosti doloží kópiu vysvedčenia, potvrdenia o príjme rodiny, prípadne materialy potvrdzujúce jeho mimoškolské aktivity.

Žiadosť o štipendium musí obsahovať:

 • Kompletne vyplnený formulár zaslaný poštou – za správnosť uvedených údajov zodpovedá študent/ka zákonný zástupca študenta. Študent/ka vlastnoručne vyplní svoju časť formulára. Časť formulára s údajmi o škole vyplní zástupca školy a správnosť poskytnutých údajov potvrdí riaditeľ/ka školy svojim podpisom a pečiatkou školy, čím škola zároveň vyjadrí ochotu spolupracovať s poskytovateľom štipendia formou priebežného poskytovania informácií o študijných výsledkoch študenta a jeho dochádzke do školy.
 • Kópiu vysvedčenia za šk. rok 2017/2018
 • Úradne potvrdený príjem rodiny žiaka a členov rodiny žijúcich v spoločnej domácnosti /k dátumu žiadosti/
 • Podpísaná Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov.

Referencie, potvrdenia, fotky atď. potvrdzujúce aktivitu študenta v školskej/mimoškolskej činnosti, talent študenta resp. vynikanie v určitej oblasti zvýšia šance študenta na získanie štipendia.

Neúplné žiadosti a žiadosti zaslané po termíne uzávierky budú vyradené! Pri žiadostiach rozhoduje dátum poštovej pečiatky.

Kontakt a adresa pre zasielanie žiadostí:

 

Nadácia Rómsky vzdelávací fond  - org. zložka zahr. nadácie REF - ROA

Levočská 4

080 01 Prešov

Viac informácií môžete získať na dole uvedenom tel. čísle, prípadne prostredníctvom e-mailu.

Mgr. Viktor Teru

E-mail: vteru@romaeducationfund.org

Tel.: 051 775 4114

Web: www.romaeducationfund.org