RMUSP ~ POKYNY JAK ŽÁDAT O STIPENDIUM RMUSP ~

Poznámka: Do stipendijní soutěže se mohou přihlásit romští vysokoškoláci.

[English] [Български] [Bosanski] [Crnogorski jezik] [Gjuha shqipe] [Hrvatski] [Magyar] [Македонски] [Română] [Slovenský] [Srpski] [Türkçe]

Další kolo pro online podání přihlášek na akademický rok 2019-2020 je nyní otevřeno.

•    Uzávěrka: 15. května 2019


Poznámka: předtím, než začnete vyplňovat formulář žádosti, důrazně Vám doporučujeme:

•    přečíst si pozorně tyto pokyny předtím než vstoupíte do online formuláře žádosti (OAF) tak, abyste dobře rozuměli všem požadavkům požadavkům a ujistili se, že žádost správně vyplníte;


ODŮVODNĚNÍ FILOZOFIE PROGRAMU

Hlavním cílem Stipendijního programu Romského vzdělávacího fondu (SP REF) je přispět ke vzniku kritické skupiny Romů s dosaženým co vyšším vzděláním, hrdých na svůj romský původ, akademicky a společensky úspěšné se schopnostmi a znalostmi umožňujícími jim stát se profesionály ve svých oborech, zároveň však zůstat v kontaktu se svou romskou komunitou a podporovat jejich další pokrok a zapojení do širší společnosti.

SP REF vyhlašuje každoroční cyklus stipendijního programu RMUSP pro akademický rok 2019 -2020.

RMUSP nabízí akademická stipendia romským studentům v závislosti na jejich studijních výsledcích, pokud jsou občany nebo mají trvalý pobyt v těchto zemích:  Albánii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Maďarsku, Kosovu, Makedonii, Černé hoře, Rumunsku, Srbsku, Slovensku a Turecku. Způsobilí žadatelé musí studovat bakalářské, magisterské nebo nerozdělené akademické studium (tj. magisterské programy, kde studium není rozděleno na bakalářské a magisterské) nebo doktorandské studium na státem akreditovaných vysokých školách v domovské zemi nebo v zemi pobytu. 

Celkový počet RMUSP stipendií pro každý akademický rok je určen dostupností finančních prostředků SP REF. Počet stipendií přidělených každé zemi programu je určen na základě následujících faktorů:

•    poptávce po stipendiích v minulých letech, měřené počtem žádostí;
•    existence jiných stipendijních programů v dané zemi

***

Obsah

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

II. KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI

III. FÁZE ŽÁDOSTI

FÁZE JEDNA – Podání onlie žádosti - Online Application Form (OAF)

FÁZE DVĚ – OVĚŘENÍ ZAHÁJENÍ STUDIA

IV. MECHANISMUS ROZHODOVÁNÍ

A. KRITÉRIA VÝBĚRU

B. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Krok jedna – kontrola způsobilosti

Krok dva – hodnocení žádostí

Krok tři – osobní pohovory

Krok čtyři – předložení potvrzení o studiu  (školní rok 2019-2020)

Krok pět – ukončení výběrového řízení

V. SDĚLENÍ VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ BUDOUCÍCH STIPENDISTŮ

VI. MECHANISMUS ODVOLÁNÍ/NÁMITKY


:::

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

(nahoru do obsahu)

 •   REF může podpořit žadatele v rámci SP RMUSP během jeho/jejího vysokoškolského studia maximálně po dobu 8 let takto:

•    jeden bakalářský titul, po dobu maximálně 4 let v případě integrovaného studijního modelu, nebo po dobu maximálně 3 let v rámci Boloňského systému,

•    jeden magisterský titul, po dobu maximálně 1 roku v případě integrovaného studijního systému (ne Boloňského systému), a po dobu maximálně 2 let v rámci Boloňského systému;

•    jeden doktorandský titul, po dobu maximálně 3 let a pouze první 3 roky PhDr. studia;

 • Výše základního stipendijního grantu RMUSP je vypočítána na základě výše 80 euro na akademický měsíc;
 • V závislosti na dostupných finančních prostředcích může Program dle vlastního uvážení také pokrýt částečné nebo celkové náklady na školné na akademický rok jako součást stipendia.;
 • Stipendium RMUSP je určeno na pokrytí výdajů spojených se studiem jako např. na úhradu učebnic, poplatků za zkoušky a na částečné pokrytí životních nákladů;
 • Stipendia nejsou automaticky udělena na následující akademický rok; úspěšní studenti obdrží stipendium pouze v tom roce, ve kterém o něho žádají (např. ve školním roce 2018-2019), studenti, kteří mají zájem o stipendium i v následujícím roce, musí podat novou žádost (OAF) v každém stipendijním cyklu;

1.    SP REF považuje za prioritní obory přírodní vědy, IT a inženýrství, interdisciplinární vědy, lékařské vědy, právo a právní vědy, stejně tak jako pedagogické obory. Žadatelé studující tyto obory získají bonusové body.

2.   V návaznosti na programovou filozofií zapojit velké množství romských studentu, kteří zůstávají pevně napojeni na romskou komunitu, zavedl od roku 2017 REF SP nový prvek v soutěži o stipendium - dobrovolné činnosti ve prospěch romských komunit. Nový prvek hraje významnou váhu v celkovém hodnocení aplikace, detaily zde (odkaz na vyhodnocovací mřížku)

Abychom vám pomohli identifikovat dobrovolnické aktivity, připravil REF SP seznam aktivit (zde), které budou sloužit jako příklad toho, co REF SP považuje za dobrovolný závazek podporující rozvoj romských komunit.

Střet zájmů

Žadatelé, kteří jsou zaměstnanci (na pevné pozici) nadace Open Society Foundations (OSF) nebo národních nadací - the Soros Foundations Network - SFN, stejně jako nadace Romského vzdělávacího fondu, nemohou žádat o stipendium REF.

Důležité: situace, že žadatel neprodleně neoznámí koordinátorovi své země skutečnost, že využívá takového alternativního stipendia/í nebo podpory, povede k diskvalifikaci příslušného žadatele ze Stipendijního programu REF.

Komunikace

S cílem zajistit, aby probíhala snadná komunikace mezi stipendijním programem a žadateli, příjemce stipendií je nutné, aby žadatelé komunikovali prostřednictvím:

•  aktivního a osobního e-mailového účtu od spolehlivých poskytovatelů e-mailových služeb (Gmail, Yahoo), který je pravidelně kontrolován na korespondenci REF SP;

II. KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI

(nahoru do obsahu)

Žadatelé, kteří chtějí žádat o stipendium RMUSP, musí splňovat následující kritéria způsobilosti:

1. Veřejně se prohlašovat za Roma/Romku;
2. Být studentem, nebo být přijati na státem akreditovanou vysokou školu doma nebo v zemi trvalého pobytu v akademickém roce 2019-2020 v programu bakalář, magistr nebo doktorandském studiu;;

 • Domovská země nebo země trvalého pobytu musí být jeden ze zemí určených pro program RMUSP: Albánie, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Kosovo, Černá hora, Makedonie, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Srbsko a Turecko;

3.    Studenti dálkového (kombinovaného) studia nejsou způsobilý žadatelé

 • Studenti bakalářského studia, kteří studují dálkovou formou, nejsou způsobilí žadatelé;
 • Dálková forma studia je přípustná jen u studentů magisterských a doktorandských programů

4.    Znovužádající žadatelé SP REF v případě opakování ročníku (studenti, kteří získali stipendium REF v předešlém školním roce a žádají znovu o stipendium na stejný školní rok), nejsou způsobilými žadateli;
5.    SP REF považuje za způsobilé jen ty žadatele, kteří pokračují ve studiu;

 • příklad: jestliže žadatel dostudoval magisterský program, REF by v tomto případě podpořil jen další navazující stadium v doktorandském programu. Příkladem nezpůsobilosti by bylo, kdyby žadatel byl držitelem titulu PhDr. a žádal by o studium v programu Bc. nebo Mgr., nebo by žádal o druhý magisterský nebo bakalářský titul;

6.   SP REF považuje za způsobilé jen ty žádosti, kdy studium pokračuje v rámci standardní délky (např. jestliže student studuje v bakalářském programu po dobu 3 let, ale požaduje stipendium na 4. rok vzhledem k prodloužení studia, i pokud to schválí universita, pak jeho žádost nebude způsobilá);
7.   Období povolené univerzitami k vypracování diplomové práce (které nevyžaduje povinnou docházku student na seminářích, na hodiny, přednášky, kurzy, povinnou praxi nebo zkoušky) také neopravňuje k získání finanční podpory;

8.    Podat úplnou a odpovídající online žádost (OAF) do uzávěrky určené Programem;

DŮLEŽITÉ
•    
Převod z jedné univerzity / fakulty / studijního oboru na jiný, na jeden stupeň studia, může stipendijní program povolit pouze jednou.


o Každá změna, jak je popsána výše, musí být oznámena koordinátorovi dané země, nejlépe předem.


•     Studenti mohou požádat o různé stipendijní programy v REFU současně, pokud jsou způsobilý a podle kritérií každého programu. Při ukončení výběrového řízení, pokud student uspěje a získá více stipendií u REFU, bude žadatel mít povinnost zvolit si pouze jedno stipendium a oficiálně oznámit koordinátorovi své země své rozhodnutí prostřednictvím e-mailu.

III. FÁZE ŽÁDOSTI

(nahoru do obsahu)

Aby mohl být žadatel posuzován v rámci stipendijní soutěže v akademickém roce 2018-2019, musí žadatel dodržet termíny uzávěrek Programu – fáze jedna – uzávěrka (y) pro podání žádosti pro danou zemi a schéma, a termín uzávěrky pro fázi dvě – uzávěrka pro podání potvrzení o studiu, a případně potvrzení o výši školného (pokud se platí), jak je detailně popsáno níže.

FÁZE JEDNA – Podání žádosti - Online Application Form (OAF)

•    Uzávěrka RMUSP  15. května 2019;

:::

Důležité


Je nutné splnit a dokončit následující kroky v logickém pořadí.

→ KROK 1: vyplnit (nebo aktualizovat) osobní údaje;

→ Krok 2: vyplnit (nebo aktualizovat) průzkum;

→ Krok 3:  Vstoupit do seznamu žádostí, vyberte patřičný program stipendia, vyplňte a podejte žádost.

Online žádost (OAF) může být podána pouze, jestliže je úplně vyplněna, a jen pokud KROK 1 a KROK 2 jsou také úplně dokončeny.
Mějte prosím na paměti, že pokud žádáte znovu, což znamená, že jste již dříve vyplnili Osobní údaje a Průzkum, budete muset znovu obě sekce navštívit a podle potřeby opravit / upravit informace, aby se správně zohlednila vaše aktuální situace.

Úplná a odpovídající online žádost OAF obsahuje:

Eseje (OAF, strana 3)

 • Dokončená esej- Akademické cíle Prohlášení o účelu, která vychází ze studijních úspěchů žadatele a vyjadřuje jeho/její studijní cíle, ukazuje odhodlanost a motivaci ke studiu s cílem získat príslušného nebo zamýšleneho stupně vzdělaní.
 • Dokončená esej Esej na téma romských záležitostí v souladu s pokyny uvedenými v OAF.

AKADEMICKÁ NEČESTNOST

SP REF aplikuje specifická kritéria jak naložit s touto záležitostí. Veškeré podrobnosti si můžete přečíst zde.

DOKUMENTY, KTERÉ MUSÍ BÝT PŘILOŽENY (NAHRÁNY) K ONLINE ŽÁDOSTI

*Pořizujte prosím kvalitní kopie, v barvě, aby byly veškeré informace dobře čitelné (rozmazané dokumenty nebudou akceptovány).
*Maximální velikost jednoho dokumentu nesmí překročit 5 MB

 • 2.1 OP/pas - naskenovaná kopie obou stran;
 • 2.2 Oficiální výpis známek jak blíže určeno zde;
 • 2.3 Alespoň jeden podrobný informativní Doporučující dopis (DD), napsaný pouze za účelem žádosti o stipendium SP REF (jak blíže určeno zde)

- Důležité: Je povinné, aby alespoň jeden DD byl napsán registrovanou romskou organizací /nadací z dané země.

 • 2.4 Činnosti související s romskou činností / dokumenty týkající se dobrovolné podpory
  Jakýkoli doklad (dokumenty, fotografie, video odkazy, příspěvky v sociálních médiích, články, články) o dobrovolných činnostech na podporu jakékoli romské komunity

FÁZE DVĚ – OVĚŘENÍ ZÁPISU 

Uzávěrka: podzim 2019.

O přesném datu této uzávěrky budou informování pouze ti žadatelé, kteří zůstanou v soutěži ve fázi dvě. 

Oficiální potvrzení o studiu/Osvědčení o výši školného - musí být naskenované a nahrané jako příloha žádosti OAF a musí splňovat všechny požadavky a náležitosti jak upresněno  zde

IV. ROZHODOVACÍ MECHANISMUS

Rozhodovací mechanismus se řídí určitými kritérii výběru a výběrovým řízením viz podrobnosti níže: 

A. KRITÉRIA VÝBĚRU

(nahoru do obsahu

Kritéria výběru stipendijních programů REF berou v úvahu platnost a kvalitu informací a předložených dokumentů. Aby měli žadatelé šanci získat požadované stipendium, musí se snažit splnit veškerá kritéria výběru a předložit konkurenceschopné žádosti a adekvátní a relevantní materiály a informace.

SP REF využívá určitou terminologii k rozlišení kategorií žadatelů, podle nichž se kritéria hodnocení mění.
Seznam kritérií hodnocení a váha každého kritéria pro výpočet konečného skóre žádosti je upřesněna zde.

Kategorie žadatelů: 

(1). Žadatelé žádající o obnovu stipendia - studenti, kteří obdrželi stipendium REF v předchozím akademickém roce (akademických letech) a žádají o obnovení stipendia v rámci studia stejného akademického stupně (bakalářský, magisterský, doktorandský);

(2). Noví žadatelé, jsou rozděleni do dvou uvedených podkategorií:

(2a). Žadatelé nastupující do 1. ročníku – ti, kteří budou studovat v 1. ročníku určitého akademického stupně studia (tj. 1. ročník bakalářského, 1. ročník magisterského, 1. ročník PhD studia).

- Studenti, kteří obdrželi stipendium REF při studiu nižšího akademického titulu a žádají o stipendium REF na studium vyššího akademického stupně, patří také do této kategorie (příklad: bývalý stipendista SP REF v bakalářském stupni, který žádá o podporu při studiu 1. ročníku magisterského studia).

(2b). Žadatelé nastupující do jiného než 1. ročníku – ti, kteří budou studovat ve 2. nebo vyšším ročníku a v předcházejících ročnících stejného akademického stupně neobdrželi stipendium REF.

B. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ


Krok jedna – Kontrola způsobilosti

Technické ověření, zda žadatel splňuje požadavky kritérií způsobilosti Programu. Tento krok činí koordinátoři SP REF.

Krok dva – Hodnocení žádostí

Hodnocení žádostí provádí členové Národní výběrová komise (NVK) SP REF v příslušných zemích programu. Členové NVK nezávisle online přezkoumají předložené žádosti, jednu po druhé, a přidělí skóre/body každé žádosti podle předem stanoveného souboru kritérií. Konečný počet bodů na žádost je stanoven průměrem nezávislého hodnocení NVK. Systém následně automaticky přidělí pořadí všem žádostem na základě jejich skóre, a to sestupně od nejvyššího k nejnižšímu. Na základě tohoto systému hodnocení a pozice, kterou žadatelé na žebříčku zaujímají, jsou žadatelé buď vybráni do užšího výběru (na seznam podmíněně přijatých nebo na čekací listinu), nebo zamítnuti.

Krok tři – Osobní pohovory

Osobní pohovory se členy NVK mohou být vedeny s žadateli, kteří budou v akademickém roce 2019-2020 studovat v 1. ročníku vysoké školy ve všech akademických stupních studia (1. ročník bakalářského, 1. ročník magisterského, 1. ročník PhD studia). Pokud budou požádáni se pohovoru zúčastnit, stává se pohovor povinným.

 • Ve větších zemích programu bude seznam žadatelů, kteří se budou muset zúčastnit pohovoru, učiněn SP REF na základě počítačem provedeného náhodného výběru a to v maximálním počtu 60ti pozvaných žadatelů; ti, kteří nebudou vyzváni se tohoto pohovoru zúčastnit, budou ohodnoceni v rámci kategorie 2b studentů.

Poznámka: Ti žadatelé, kteří budou na pohovor pozváni, ale nedostaví se, již nebudou dále posuzováni ve výběrovém řízení.
Po pohovorech se v zemi programu automaticky aktualizuje pořadí žadatelů a zařazení žadatelů do seznamů "přijat podmíněně" a "na čekací listině".
Oznámení o osobním pohovoru, stejně jako místo konání, bude konkrétním žadatelům sděleno prostřednictvím e-mailu  koordinátorovi Vaší země. Náklady na dopravu na pohovory budou pokryty SP REF.

Krok čtyři – Předložení potvrzení o studiu (na akademický rok 2019-2020)

Žadatelé z obou kategorií ‘přijat podmíněně’ a ‘na čekací listině’ jsou povinni předložit ve stanoveném termínu potvrzení o studiu prokazující, že jsou zapsáni ve způsobilém akademickém programu, jak zadáno v jejich OAF.

Krok pět – Dokončení výběrového řízení

Po dokončení výše uvedených kroků, systém se seznamem žadatelů ‘přijatých podmíněně’ a ‘na čekací listině’ je aktualizován a stanoví se finální seznam příjemců stipendia v každém zemi a programu.
Žadatelé, kteří jsou zařazeni v kategorii “přijat podmíněně”, a kteří splnili požadavky druhého kola Programu, se stanou příjemci stipendia.

 • Žadatelé z kategorie „na čekací listině“  mohou získat stipendium jen  v případě, že žadatelé z kategorie „přijati podmíněně“ nesplní požadavky; v takovém případě systém automaticky nahradí tyto žadatele žadateli z kategorie „na čekací listině“, a to na základě dosaženého počtu bodů.

V. SDĚLENÍ VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

(nahoru do obsahu)

Program sděluje výsledky výběrového řízení žadatelům na e-mailovou adresu, kterou si zaregistrují v OAS účtu, při dvou příležitostech:

•    Za prvé, po kroku 3 uvedeném výše (na konci července - srpna), kdy žadatelé obdrží buď

 • sdělení informující o statusu Přijat podmíněně nebo Na čekací listině obsahující instrukce, co má žadatel učinit, aby zůstal v soutěži, nebo
 •  dostane oficiální zamítací dopis se stanovenými důvody zamítnutí;

•    Za druhé, po kroku 5 uvedeném výše (na konci října - listopadu), kdy žadatelé obdrží buď

 • oficiální Oznámení o přiznání stipendia nebo
 • Dopis o zamítnutí se specifikovanými důvody pro zamítnutí.

VI. MECHANISMUS ODVOLÁNÍ/NÁMITKY

(nahoru do obsahu)

 • Žadatelé se mohou odvolat proti rozhodnutí Stipendijního programu do jednoho měsíce od okamžiku, kdy od Programu obdrží oficiální Oznámení o výsledcích výběrového řízení.
 • Odvolání/námitky musí být zaslány SP REF pouze na tuto e-mailovou adresuREFSP_contestations@romaeducationfund.org.

Na stížnosti, které budou zaslány na jiné emailové adresy, nebude brán zřetel. Dále prosím používejte tuto e-mailovou adresu pouze pro stížnosti týkající se výsledků výběrového řízení.

ODMÍTNUTÍ

REF si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí podpory žadateli, jehož chování a /nebo vztah se skupinami nebo dalšími subjekty, jejichž cíle a aktivity nejsou slučitelné s hodnotami a principy, které prosazuje Romský vzdělávací fond a s jeho cíli.


Vstup do online systému pro podání žádostí