RMUSP ~ POKYNY JAK ŽÁDAT O STIPENDIUM RMUSP ~

[English] [Български] [Bosanski] [Crnogorski jezik] [Gjuha shqipe] [Hrvatski] [Magyar] [Македонски] [Română] [Slovenský] [Srpski] [Türkçe]

ODŮVODNĚNÍ FILOZOFIE PROGRAMU

Hlavním cílem Stipendijního programu Romského vzdělávacího fondu (SP REF) je přispět ke vzniku kritické skupiny Romů s dosaženým co vyšším vzděláním, hrdých na svůj romský původ, akademicky a společensky úspěšné se schopnostmi a znalostmi umožňujícími jim stát se profesionály ve svých oborech, zároveň však zůstat v kontaktu se svou romskou komunitou a podporovat jejich další pokrok a zapojení do širší společnosti.

SP REF vyhlašuje každoroční cyklus stipendijního programu RMUSP pro školní rok 2017 -2018.

RMUSP nabízí akademická stipendia romským studentům v závislosti na jejich studijních výsledcích, pokud jsou občany nebo mají trvalý pobyt v těchto zemích:  Albánii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Maďarsku, Kosovu, Makedonii, Černé hoře, Rumunsku, Srbsku, Slovensku a Turecku. Způsobilí žadatelé musí studovat bakalářské, magisterské nebo nerozdělené akademické studium (tj. magisterské programy, kde studium není rozděleno na bakalářské a magisterské) nebo doktorandské studium na státem akreditovaných vysokých školách v domovské zemi nebo v zemi pobytu. 

Celkový počet RMUSP stipendií pro každý akademický rok je určen dostupností finančních prostředků SP REF. Počet stipendií přidělených každé zemi programu je určen na základě následujících faktorů:
•    poptávce po stipendiích v minulých letech, měřené počtem žádostí;
•    existence jiných stipendijních programů v dané zemi, stejně tak existence studentských půjček; a
•    odhadovaného počtu Romů v každé zemi s ohledem na celkový počet Romů v třinácti zemích RMUSP.

•    Uzávěrka: 11. května 2017 pro Albanii, Bosnu a Herzegovinu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Maďarsko a  Kosovo;
•    Uzávěrka: 12. května 2017 pro Makedonii, Černou Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Turecko.

Poznámka: předtím, než začnete vyplňovat formulář žádosti, důrazně Vám doporučujeme:

-    přečíst si pozorně tyto pokyny předtím než vstoupíte do online formuláře žádosti (OAF) tak, abyste dobře rozuměli všech požadavkům a ujistili se, že žádost správně vyplníte;
-    začít vyplňovat a dokončit Vaši žádost co nejdříve, jak jen to bude možné, a pokud možno v dostatečném předstihu před uplynutím uzávěrky.

Kontaktujte prosím koordinátora Vaší země pouze v případě, že požadujete objasnění některých náležitostí, které jste nenašli v těchto pokynech.

:::

Důležité

Je povinné vyplnit a dokončit následující kroky v logickém sledu:
KROK 1: vyplňte (nebo aktualizujte) Osobní informace;
KROK 2: vypňte (nebo aktualizujte) the Průzkum; a
KROK 3: vstupte do Seznamu žádostí, vyberte typ stipendia, vyplňte a podejte.

OAF může být úspěšně podaná pouze pokud je plně vyplněná, a jen pokud KROK 1 a KROK 2 jsou také plně splněny.

Pokud znovu žádáte o stipendium, tedy pokud jste již vyplňovali osobní informace a průzkum, musíte navštívit obě sekce a opravit/upravit obě sekce, tak, aby byly informace aktualizované a odpovídaly současnému stavu situace.  


Celkový počet RMUSP stipendií pro každý akademický rok je určen dostupností finančních prostředků SP REF. Počet stipendií přidělených každé zemi programu je určen na základě následujících faktorů:

 • poptávce po stipendiích v minulých letech, měřené počtem žádostí;
 • existence jiných stipendijních programů v dané zemi, stejně tak existence studentských půjček; a
 • odhadovaného počtu Romů v každé zemi s ohledem na celkový počet Romů v třinácti zemích RMUSP.

***

Obsah

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

II. KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI

III. FÁZE ŽÁDOSTI

FÁZE JEDNA – Podání onlie žádosti - Online Application Form (OAF)

FÁZE DVĚ – OVĚŘENÍ ZAHÁJENÍ STUDIA

IV. MECHANISMUS ROZHODOVÁNÍ

A. KRITÉRIA VÝBĚRU

B. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Krok jedna – kontrola způsobilosti

Krok dva – hodnocení žádostí

Krok tři – osobní pohovory

Krok čtyři – předložení potvrzení o studiu  (školní rok 2017-2018)

Krok pět – ukončení výběrového řízení

V. SDĚLENÍ VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ BUDOUCÍCH STIPENDISTŮ

VI. MECHANISMUS ODVOLÁNÍ/NÁMITKY


:::

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

(nahoru do obsahu)

 •   REF může podpořit žadatele v rámci SP RMUSP během jeho/jejího vysokoškolského studia maximálně po dobu 8 let takto:
 1. jeden bakalářský titul, po dobu maximálně 4 let v případě integrovaného studijního modelu, nebo po dobu maximálně 3 let v rámci Boloňského systému,
 2. jeden magisterský titul, po dobu maximálně 1 roku v případě integrovaného studijního systému (ne Boloňského systému), a po dobu maximálně 2 let v rámci Boloňského systému;
 3. jeden doktorandský titul, po dobu maximálně 3 let a pouze první 3 roky PhDr. studia;
 • Výše základního stipendijního grantu RMUSP je vypočítána na základě výše 80 euro na akademický měsíc;
 • V závislosti na dostupných finančních prostředcích může Program dle vlastního uvážení také pokrýt částečné nebo celkové náklady na školné, a to do maximální výše 1200 euro na akademický rok jako součást stipendia; nicméně Program nezaručuje, že stipendium pokryje úspěšnému žadateli částečné nebo celkové náklady na školné;
 • Stipendium RMUSP je určeno na pokrytí výdajů spojených se studiem jako např. na úhradu učebnic, poplatků za zkoušky a na částečné pokrytí životních nákladů;
 • Stipendia nejsou automaticky udělena na následující akademický rok; úspěšní studenti obdrží stipendium pouze v tom roce, ve kterém o něho žádají (např. ve školním roce 2017-2018), studenti, kteří mají zájem o stipendium i v následujícím roce, musí podat novou žádost (OAF) v každém stipendijním cyklu;

SP REF bude prioritizovat přírodní vědy, IT a inženýrství, interdisciplinární vědy, lékařské vědy, právo a právní vědy, stejně tak jako pedagogické obory. Žadatelé studující tyto obory získají bonusové body.
Poznámka: ti žadatelé, kteří uvedou ve své žádosti OAF, že plánují studovat tyto prioritizované obory, ale nebudou moci prokázat, že na tyto obory nastoupili ve školním roce 2017-18, o tyto bonusové body přijdou a jejich pořadí bude upraveno podle končeného počtu bodů.
Proces žádosti o REF stipendia se provádí online prostřednictvím Online Application System (OAS) a skládá se ze dvou fází:


1.    Podání online žádosti - Online Application Form (OAF);
2.    Ověření zápisu: podání potvrzení o studiu a potvrzení o výši školného (pokud se platí); fáze dvě se týká jen těch žadatelů, kteří uspějí v procesu žádosti o stipendium  (další podrobnosti ohledně výběrového řízení).
 
Politika kumulativní podpory

Žadatelé, kteří obdrží stipendijní podporu od třetí strany (od institucí, vládních programů, mezinárodních programů, soukromých dárců) během školního roku 2017/18, mají povinnost informovat písemnou formou svého koordinátora ve své zemi o této skutečnosti, a to od chvíle, kdy obdrží potvrzení od příslušné třetí strany. Oznámení musí obsahovat informace jako je úplný název subjektu, který poskytuje podporu, částku/ charakter podpory, období, na které se podpora vztahuje, a účel.

 • Univerzitní stipendia (prospěchová nebo sociální) se nepočítají do této podpory a nemusí být oznamována SP REF.


Kritérium kumulativní podpory pro ty, kteří obdrží stipendijní podporu od třetí strany bude aplikováno v případě, že výše alternativní podpory je stejná nebo vyšší než stipendium, které obvykle poskytuje REF žadatelům s ohledem na úroveň studia a výši školného.

Důležité: situace, že žadatel neprodleně neoznámí koordinátorovi své země skutečnost, že využívá takového alternativního stipendia/í nebo podpory, povede k diskvalifikaci příslušného žadatele ze Stipendijního programu REF a budoucích stipendijních cyklů.

Střet zájmů

Žadatelé, kteří jsou zaměstnanci (na pevné pozici) nadace Open Society Foundations (OSF) nebo národních nadací - the Soros Foundations Network - SFN, stejně jako nadace Romského vzdělávacího fondu, nemohou žádat o stipendium REF.

Důležité: situace, že žadatel neprodleně neoznámí koordinátorovi své země skutečnost, že využívá takového alternativního stipendia/í nebo podpory, povede k diskvalifikaci příslušného žadatele ze Stipendijního programu REF.

Komunikace

Aby bylo zajištěno, že Stipendijní program může řádně komunikovat se svými žadateli a stipendisty s ohledem na jejich požadavky a informace související s podanou žádostí nebo s akademickým statusem stipendisty, musí žadatel:

 • Použít aktivní osobní email spolehlivého poskytovatele (Gmail, Yahoo), který si pravidelně kontroluje s ohledem na korespondenci se SP REF;
 • Informovat Program prostřednictvím koordinátora prostřednictvím emailu okamžitě v případě změny emailové adresy, s plným odůvodněním a žádostí aktualizovat emailovou adresu v Online žádosti SP (OAS). Změna emailové adresy v systému OAS by měla být vyžadována pouze v odůvodněných/objektivních případech.


Další požadavky/stížnosti nebudou akceptovány, pokud nebudou dodržovány výše uvedené požadavky na elektronickou komunikaci.

II. KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI

(nahoru do obsahu)

Žadatelé, kteří chtějí žádat o stipendium RMUSP, musí splňovat následující kritéria způsobilosti:

1.  Veřejně se prohlašovat za Roma/Romku;
2.  Být studentem, nebo být přijati na státem akreditovanou vysokou školu doma nebo v zemi trvalého pobytu v akademickém roce 2017-2018 v programu bakalář, magistr nebo doktorandském studiu;

 • Domovská země nebo země trvalého pobytu musí být jeden ze zemí určených pro program RMUSP: Albánie, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Kosovo, Černá hora, Makedonie, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Srbsko a Turecko;

3.    Romští studenti, kteří studují dálkově (kombinovaně) včetně bakalářského studia, nejsou způsobilí žadatelé o stipendium RMUSP;

 • Výjimka: v České republice mohou žádat o stipendium také studenti dálkového (kombinovaného) studia všech stupňů: bakalář, magistr i doktorandské studium;

4.    Znovužádající žadatelé SP REF v případě opakování ročníku (studenti, kteří získali stipendium REF v předešlém školním roce a žádají znovu o stipendium na stejný školní rok), nejsou způsobilými žadateli;
5.    SP REF považuje za způsobilé jen ty žadatele, kteří pokračují ve studiu;

 • příklad: jestliže žadatel dostudoval magisterský program, REF by v tomto případě podpořil jen další navazující stadium v doktorandském programu. Příkladem nezpůsobilosti by bylo, kdyby žadatel byl držitelem titulu PhDr. a žádal by o studium v programu Bc. nebo Mgr., nebo by žádal o druhý magisterský nebo bakalářský titul;

6.   SP REF považuje za způsobilé jen ty žádosti, kdy studium pokračuje v rámci standardní délky (např. jestliže student studuje v bakalářském programu po dobu 3 let, ale požaduje stipendium na 4. rok vzhledem k prodloužení studia, i pokud to schválí universita, pak jeho žádost nebude způsobilá);
7.   Období povolené univerzitami k vypracování diplomové práce (které nevyžaduje povinnou docházku student na seminářích, na hodiny, přednášky, kurzy, povinnou praxi nebo zkoušky) také neopravňuje k získání finanční podpory;
8.    Podat úplnou a odpovídající online žádost (OAF) do uzávěrky určené Programem;

Důležité: Žádosti, které nebudou splňovat tyto kriteria způsobilosti, nejsou dále zařazeny do soutěže o stipendium. Studenti, jejichž žádost bude považována za nezpůsobilou, budou informováni SP REF po uzavření procesu kontroly způsobilosti.

III. FÁZE ŽÁDOSTI

(nahoru do obsahu)

Aby mohl být žadatel posuzován v rámci stipendijní soutěže v akademickém roce 2017-2018, musí žadatel dodržet termíny uzávěrek Programu – fáze jedna – uzávěrka(y) pro podání žádosti pro danou zemi a schéma, a termín uzávěrky pro fázi dvě – uzávěrka pro podání potvrzení o studiu, a případně potvrzení o výši školného (pokud se platí), jak je detailně popsáno níže.

FÁZE JEDNA – Podání žádosti - Online Application Form (OAF)

•    Uzávěrka RMUSP pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Maďarsko a Kosovo: 11. května 2017;
•    Uzávěrka RMUSP pro Makedonii, Černou Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Turecko: 12. května 2017.

:::

Důležité

Online žádost - Online Application Form (OAF) musí být kompletně vyplněna; žadatelé musí poskytnout veškeré požadované informace a platné dokumenty.

Je povinné postupovat následujícím způsobem v logickém pořadí → KROK 1: Osobní informace/Personal information; → KROK 2: Průzkum/Survey; a → KROK 3: Vstoupit do seznamu žádostí /Access the List of Applications, vyberte patřičný program stipendia, vyplňte a podejte žádost.

Online žádost (OAF) může být podána pouze, jestliže je úplně vyplněna, a jen pokud KROK 1 a KROK 2 jsou také úplně dokončeny.

Úplná a odpovídající online žádost OAF obsahuje:

Eseje (OAF, strana 3)

 • Dokončená esej Akademické cíle – Prohlášení o účelu, která vychází ze studijních úspěchů žadatele a vyjadřuje jeho/její studijní cíle, ukazuje odhodlanost a motivaci ke studiu s cílem získání příslušného nebo zamýšleného stupně vzdělání
 • Dokončená esej Esej na téma romských záležitostí v souladu s pokyny uvedenými v OAF.

AKADEMICKÁ NEČESTNOST

SP REF aplikuje specifická kritéria jak naložit s touto záležitostí. Veškeré podrobnosti si můžete přečíst zde.

DOKUMENTY, KTERÉ MUSÍ BÝT PŘILOŽENY (NAHRÁNY) K ONLINE ŽÁDOSTI

*Pořizujte prosím kvalitní kopie, v barvě, aby byly veškeré informace dobře čitelné (rozmazané dokumenty nebudou akceptovány).

 • OP/pas - naskenovaná kopie obou stran;
 • Oficiální výpis známek jak blíže určeno zde;

PhDr. studenti musí také předložit výpis známek, pokud ho mají; pokud student neskládal zkoušky v odpovídajícím školním roce, pak musí PhDr. student předložit zprávu o prospěchu vystavenou jejich školiteli;

 • Alespoň jeden podrobný informativní Doporučující dopis (DD), napsaný pouze za účelem žádosti o stipendium SP REF (jak blíže určeno zde)

- Důležité: Je povinné, aby alespoň jeden DD byl napsán registrovanou romskou organizací /nadací z dané země.

Poznámka: v případě, že žadatel narazí na jakékoli problémy – z objektivních důvodů – se získáním a poskytnutím výpisu známek s požadovaným obsahem, jak je uvedeno výše, nebo s nahráním do systému OAS, musí před uvedenou uzávěrkou programu pro podání žádosti a pouze prostřednictvím e-mailu kontaktovat koordinátora Vaší země.

Oznámení o potížích by mělo obsahovat podrobnosti o těchto potížích, na které žadatel narazil a důkaz, který tento požadavek potvrdí.

FÁZE DVĚ – OVĚŘENÍ ZÁPISU 

Uzávěrka: podzim 2017.

O přesném datu této uzávěrky budou informování pouze ti žadatelé, kteří zůstanou v soutěži ve fázi dvě. 

Oficiální potvrzení o studiu/Osvědčení o výši školného - musí být naskenované a nahrané jako příloha žádosti OAF a musí splňovat všechny požadavky a náležitosti jak upresněno  zde

IV. ROZHODOVACÍ MECHANISMUS

Rozhodovací mechanismus se řídí určitými kritérii výběru a výběrovým řízením viz podrobnosti níže: 

A. KRITÉRIA VÝBĚRU

(nahoru do obsahu

Kritéria výběru stipendijních programů REF berou v úvahu platnost a kvalitu informací a předložených dokumentů. Aby měli žadatelé šanci získat požadované stipendium, musí se snažit splnit veškerá kritéria výběru a předložit konkurenceschopné žádosti a adekvátní a relevantní materiály a informace.

SP REF využívá určitou terminologii k rozlišení kategorií žadatelů, podle nichž se kritéria hodnocení mění.
Seznam kritérií hodnocení a váha každého kritéria pro výpočet konečného skóre žádosti je upřesněna zde.

Kategorie žadatelů: 

(1). Žadatelé žádající o obnovu stipendia - studenti, kteří obdrželi stipendium REF v předchozím akademickém roce (akademických letech) a žádají o obnovení stipendia v rámci studia stejného akademického stupně (bakalářský, magisterský, doktorandský);

(2). Noví žadatelé, jsou rozděleni do dvou uvedených podkategorií:

(2a). Žadatelé nastupující do 1. ročníku – ti, kteří budou studovat v 1. ročníku určitého akademického stupně studia (tj. 1. ročník bakalářského, 1. ročník magisterského, 1. ročník PhD studia).

- Studenti, kteří obdrželi stipendium REF při studiu nižšího akademického titulu a žádají o stipendium REF na studium vyššího akademického stupně, patří také do této kategorie (příklad: bývalý stipendista SP REF v bakalářském stupni, který žádá o podporu při studiu 1. ročníku magisterského studia).

(2b). Žadatelé nastupující do jiného než 1. ročníku – ti, kteří budou studovat ve 2. nebo vyšším ročníku a v předcházejících ročnících stejného akademického stupně neobdrželi stipendium REF.

B. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ


Krok jedna – Kontrola způsobilosti

Technické ověření, zda žadatel splňuje požadavky kritérií způsobilosti Programu. Tento krok činí koordinátoři SP REF.

Krok dva – Hodnocení žádostí

Hodnocení žádostí provádí členové Národní výběrová komise (NVK) SP REF v příslušných zemích programu. Členové NVK nezávisle online přezkoumají předložené žádosti, jednu po druhé, a přidělí skóre/body každé žádosti podle předem stanoveného souboru kritérií. Konečný počet bodů na žádost je stanoven průměrem nezávislého hodnocení NVK. Systém následně automaticky přidělí pořadí všem žádostem na základě jejich skóre, a to sestupně od nejvyššího k nejnižšímu. Na základě tohoto systému hodnocení a pozice, kterou žadatelé na žebříčku zaujímají, jsou žadatelé buď vybráni do užšího výběru (na seznam podmíněně přijatých nebo na čekací listinu), nebo zamítnuti.

Krok tři – Osobní pohovory

Osobní pohovory se členy NVK mohou být vedeny s žadateli, kteří budou v akademickém roce 2017-2018 studovat v 1. ročníku vysoké školy ve všech akademických stupních studia (1. ročník bakalářského, 1. ročník magisterského, 1. ročník PhD studia). Pokud budou požádáni se pohovoru zúčastnit, stává se pohovor povinným.

 • Ve větších zemích programu bude seznam žadatelů, kteří se budou muset zúčastnit pohovoru, učiněn SP REF na základě počítačem provedeného náhodného výběru a to v maximálním počtu 60ti pozvaných žadatelů; ti, kteří nebudou vyzváni se tohoto pohovoru zúčastnit, budou ohodnoceni v rámci kategorie 2b studnetů.

Poznámka: Ti žadatelé, kteří budou na pohovor pozváni, ale nedostaví se, již nebudou dále posuzováni ve výběrovém řízení.
Po pohovorech se v zemi programu automaticky aktualizuje pořadí žadatelů a zařazení žadatelů do seznamů "přijat podmíněně" a "na čekací listině".
Oznámení o osobním pohovoru, stejně jako místo konání, bude konkrétním žadatelům sděleno prostřednictvím e-mailu  koordinátorovi Vaší země. Náklady na dopravu na pohovory budou pokryty SP REF.

Krok čtyři – Předložení potvrzení o studiu (na akademický rok 2017-2018)

Žadatelé z obou kategorií ‘přijat podmíněně’ a ‘na čekací listině’ jsou povinni předložit ve stanoveném termínu potvrzení o studiu prokazující, že jsou zapsáni ve způsobilém akademickém programu, jak zadáno v jejich OAF.

Kromě potvrzení o studiu, v této fázi budou muset žadatelé, kteří mají/očekávají alternativní stipendium (poskytnuté třetí stranou), musí informovat koordinátora země, jak popsáno v sekci kumulativní podpory.   

Krok pět – Dokončení výběrového řízení

Po dokončení výše uvedených kroků, systém se seznamem žadatelů ‘přijatých podmíněně’ a ‘na čekací listině’ je aktualizován a stanoví se finální seznam příjemců stipendia v každém zemi a programu.
Žadatelé, kteří jsou zařazeni v kategorii “přijat podmíněně”, a kteří splnili požadavky druhého kola Programu, se stanou příjemci stipendia.

 • Žadatelé z kategorie „na čekací listině“  mohou získat stipendium jen  v případě, že žadatelé z kategorie „přijati podmíněně“ nesplní požadavky; v takovém případě systém automaticky nahradí tyto žadatele žadateli z kategorie „na čekací listině“, a to na základě dosaženého počtu bodů.

V. SDĚLENÍ VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

(nahoru do obsahu)

Program sděluje výsledky výběrového řízení žadatelům na e-mailovou adresu, kterou si zaregistrují v OAS účtu, při dvou příležitostech:

•    Za prvé, po kroku 3 uvedeném výše (na konci července - srpna), kdy žadatelé obdrží buď

 • sdělení informující o statusu Přijat podmíněně nebo Na čekací listině obsahující instrukce, co má žadatel učinit, aby zůstal v soutěži, nebo
 •  dostane oficiální zamítací dopis se stanovenými důvody zamítnutí;

•    Za druhé, po kroku 5 uvedeném výše (na konci října - listopadu), kdy žadatelé obdrží buď

 • oficiální Oznámení o přiznání stipendia nebo
 • Dopis o zamítnutí se specifikovanými důvody pro zamítnutí.

VI. MECHANISMUS ODVOLÁNÍ/NÁMITKY

(nahoru do obsahu)

Žadatelé se mohou odvolat proti rozhodnutí Stipendijního programu do jednoho měsíce od okamžiku, kdy od Programu obdrží oficiální Oznámení o výsledcích výběrového řízení. Odvolání/námitky musí být zaslány SP REF pouze na tuto e-mailovou adresuREFSP_contestations@romaeducationfund.org.

Na stížnosti, které budou zaslány na jiné emailové adresy, nebude brán zřetel. Dále prosím používejte tuto e-mailovou adresu pouze pro stížnosti týkající se výsledků výběrového řízení.

Pro jakékoli další dotazy kontaktujte, prosím, Koordinátora Vaší země, ale jen v případě, že potřebujete informace, které nejsou obsaženy v těchto kritériích.

SP REF třídí odvolání do kategorií a přijme k nim usnesení. V závislosti na povaze odvolání může SP REF rozhodnout o předání odvolání ombudsmanovi Stipendijního programu.

DŮLEŽITÉ

 • Přechod z jedné university/fakulty/oboru na jiný, v rámci stupně studia, je dovolen jen jednou.   - jakákoli změna, jako popsána výše, musí být oznámena koordinátorovi země, ideálně před tím než bude proveden převod.
 • Studenti mohou žádat v různých stipendijních programech současně, pokud jsou způsobilí a splňují podmínky jednotlivých kritérií způsobilosti každého programu. V případě, že jsou žadatelé v závěru výběrového řízení úspěšní ve více stipendijních programech REF, budou tito žadatelé vyzváni, aby si zvolili jen jedno stipendium a formálně své rozhodnutí oznámili koordinátorovi země.

Princip preference v soutěži

 • V případě žádostí srovnatelné kvality, bude dána přednost žadatelům, kteří nezískali vysokoškolský titul s finanční podporou SP REF.  

Příklad: jestliže student A již obdržel bakalářský titul, na který již získal stipendium SP REF a  žádá o finanční podporu za účelem studia v magisterském programu, zatím co student B žádá o podporu SP REF poprvé (předtím nebyl podporován SP REF), za účelem studia v magisterském program, přednost bude mít student B.

 • SP REF si vyhrazuje právo přijmout pozdní zápis (z průkazných důvodů) jen pokud studium začne před uplynutím roku 2017 a jen pokud je o této situaci informován  koordinátor Vaší země prostřednictvím upozornění formou emailu předtím, než uplyne uzávěrka podání Potvrzení o studiu.

ODMÍTNUTÍ

REF si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí podpory žadateli, jehož chování a /nebo vztah se skupinami nebo dalšími subjekty, jejichž cíle a aktivity nejsou slučitelné s hodnotami a principy, které prosazuje Romský vzdělávací fond a s jeho cíli.


Vstup do online systému pro podání žádostí