РЕФЕРЕНТНО ПИСМО(А)

Препораките мора да бидат скенирани и поставени како прилози во рамките на соодветниот ОАФ дел, и мора да ги исполнуваат барањата подолу:

  • Да бидат издадени / напишани неодамна (т.е. во последните три месеци), и да ги одразуваат неодамнешните / тековни настани, од страна на лице кое може да даде релевантни коментари и забелешки за академските или професионалните достигнувања на апликантот и / или негово вклучување во активности поврзани со Ромите (т.е. универзитетски професор на апликантот, надзорот на работата и/или лидер на НВО);
  • Да бидат детални, информативни, релевантни и напишани специјално за да му служат на апликантот за РЕФ СП; референтното писмо исто така треба да има датум, оригинален потпис и печат (ако печатот е применлив);
  • Референтното писмо не може да биде напишано од роднина или личен пријател на кандидатот, од страна на лицето кое аплицира за РЕФ стипендија за академската 2018-2019 година, од страна на член на Националниот одбор за избор, или од лице кое користи РЕФ стипендија во моментот;
  • Студентите кои конкурираат за било која од програмите за РЕФ стипендија не е дозволено да пишуваат референтно писмо за други кандидати.
  • Референтното писмо мора да се пополни во образецот на РЕФ СП пример за референтно писмо тука; Ве молиме бидете сигурни дека ќе им ги обезбедите на  вашите референци овие модели

Забелешка 1: Референтните писма кои нема да успеат да се усогласат со барањата наведени погоре или ќе бидат едноставно сертификати за запишување во академска институција, или вработување, итн., нема да се разгледуваат, а потоа, ќе се смета дека нема РЛ во апликацијата.

Забелешка 2: РЕФ СП го разбира фактот дека голем број на кандидати, особено оние кои се во првите години на додипломски студии, можеби немале можност да се вклучат во работата со организации и / или во ромските заедници. Во такви случаи, а во отсуство на претходно искуство, референтно писмо издадено од ромска организација може да се фокусира на заедничките договорени планирани активности кои ќе се одвиваат во текот на учебната година за која подносителот на барањето може да стане РЕФ СП корисник на стипендија.