RHSP 2018- 2019 Насоки за кандидатстване

[English] [Македонски] [Română] [Srpski]

Забележка: Стипендиантската програма на РОФ е предназначена единствено за лица от ромски произход!

ОБОСНОВКА НА ПРОГРАМАТА
Основната цел на Стипендиантската програма на Ромския образователен фонд (РОФ СП) е да допринесе за създаването на широк кръг от образовани роми с висше образование, уверени в себе си и горди със своята ромска идентичност, академично и социално ангажирани, притежаващи умения и компетенции, които ще им позволят да се превърнат в професионалисти в своята област, и в същото време да останат неразривно свързани с ромската общност като я подкрепят в по-нататъшното и включване в обществото като цяло.

Цел на Стипендиантската програма за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи:
Програмата цели да трансформира здравната система от вътре като я направи по-всеобхватна и предотврати дискриминацията и нарушаването на правата на човека спрямо ромите. Чрез инвестиция в създаването на поколение от ромски медицински специалисти, програмата цели да се справи и да спомогне за реформата на някой от най-проблемните практики в здравната система, да промени и разбие негативните стереотипи и нагласи. Освен това, Програма РХСП има за цел да спомогне за подобряване на достъпа до здравни услуги на ромите, да повиши доверието им в здравните институции,за да могат да се възползват адекватно от здравни услуги.

Целта на Стипендиантската програма РХСП на РОФ СП е да осигури подкрепа за обучение в медицински специалности, чрез предоставяне на стипендия, наставничество и обучение по застъпничество на ромски студенти от четири държави: България, Македония, Румъния и Сърбия. С цел да отговори на нуждата от развитие на поколение от ромски медицински специалисти РОФ СП изпълнява компонентът Стипендии чрез предоставяне на стипендия студенти от ромски произход, които се обучават в здравни специалности (медицински сестри/работници) и/или медицински лекари в признати от държавата акредитирани висши учебни заведения.

Ромският образователен фонд Стипендиантски програми (РОФ СП) обявява ежегодния конкурс за стипендии по Програмата за стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи (РХСП) за настоящи бенефициенти на Програмата, които кандидатстват за подновяване на своята стипендия и се обучават в държавно акредитирани медицински университети, или медицински професионални висши учебни заведения в България, Македония, Румъния и Сърбия за академичната 2018-2019 година.

Програмата ще приема кандидатури само от студенти, които кандидатстват за подновяване на своята стипендия, т.е. кандидатури, подавани от настоящи РХСП стипендианти през 2017-2018 акад. година. Средствата за Програма РХСП се предоставят от Фондации „Отворено общество“ чрез Ромски здравен проект на Програмата за публично здраве.

 • Крайният срок за изпращане на апликационни форми е: 15ти Май 2018;

Забележка: преди да започнете процеса по кандидатстване горещо ви препоръчваме да:

 • прочетете внимателно Насоките за кандидатстване преди да преминете към Онлайн формуляра за кандидатстване (ОФК), за да можете да разберете изискванията и да гарантирате успешното съответствие и попълване на вашата кандидатура;

Важно

Задължително трябва да попълните и приключите следните стъпки,  в тяхната логическа последователност.

→ СТЪПКА 1: попълнете (или актуализирайте) своята Лична информация;

→ СТЪПКА 2: попълнете (или актуализирайте) Анкетата; и

→ СТЪПКА 3: Достъп до Списъка с формуляри за кандидатстване, избира се предпочитаната стипендиантска програма, попълва се и се подава.

Онлайн формулярът за кандидатстване (ОФК) може да бъде подаден само ако е напълно попълнен и само ако СТЪПКА 1 и СТЪПКА 2 също са напълно попълнени.

Моля, имайте в предвид, че ако кандидатствате за подновяване на своята стипендия, и в случая секциите с вашата Лична информация и Анкета са попълнени, вие трябва да прегледате отново тези секции и където е необходимо да актуализирате въведената в тях информация, за да бъде отразен вашия настоящ статус.

Съдържание

I. ОБЩА ОНФОРМАЦИЯ


II. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

III. ЕТАПИ НА КАНДИДАТСТВАНЕ

ПЪРВИ ЕТАП – Подаване на онлайн формуляра за кандидатстване (ОФК)

ВТОРИ ЕТАП – ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ЗАПИСВАНЕТО


IV. МЕХАНИЗЪМ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

A. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

B. ПРОЦЕС НА ПОДБОР
Стъпка едно – Проверка за допустимост
Стъпка две – Оценка на кандидатурата
Стъпка три – Представяне на уверения за записване (академичната 2018-2019 година)

Стъпка четири – Финализиране на процеса на подбор

V. СЪОБЩАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЦЕСА НА ПОДБОР


VI. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ/ВЪЗРАЖЕНИЯ


VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПРОГРАМАТА
I. ОБЩА ОНФОРМАЦИЯ
(връщане обратно в съдържанието)

РОФ може да подпомага един кандидат през цялото му/ѝ следване.
•    Една професионална медицинска програма с възможност за едно прехвърляне в друг университет/специалност;
•    Една бакалавърска програма с възможност за едно прехвърляне в друг университет/специалност;
•    Една магистърска програма в продължение на най-много 3 години и
•    Една следдипломна медицинска програма за най-много 2 години (докторант)
•    Стипендиите по РХСП са предназначени за покриването на разходи, свързани с образованието, като учебници, такси за изпити и частично за разходи за живот;
•    Стипендиите се предоставят на одобрените кандидати само за академичната година, за която са се включили в конкурса за стипендии (например академичната 2017—2018 година); студенти, които желаят да получават стипендия през следващи академични години трябва да подадат нова кандидатура (ОФК) и да се включат в конкурса на всеки стипендиантски цикъл.

Процесът на кандидатстване на РОФ СП се провежда онлайн чрез Онлайн система за кандидатстване (ОСК) и се състои от два етапа:
1.    Подаване на Онлайн формулар за кандидатстване (ОФК);
2.    Потвърждение на записването: представяне на Уверение за записване и Документ за платена семестриална такса (ако е приложимо); вторият етап важи само са кандидатите, които са преминали успешно конкурса (допълнителна информация относно процеса на подбор тук).

Конфликт на интереси

(връщане обратно в съдържанието)

Кандидати, които са служители на фондациите Отворено общество (OSF), или на някоя от Националните фондации от мрежата на Сорос (SFN), така също и на Ромския образователен фонд, не са допустими за получаване на стипендия от РОФ.

II. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

(връщане обратно в съдържанието)
За да са допустими за участие в конкурса за стипендии по РХСП, кандидатите за стипендии трябва да отговарят на следните изисквания:
1.    Открито да се определят като роми;
2.    Да бъдат настоящи РХСП бенефициенти от Българя, Македония, Румъния и Сърбия (През академичната 2017-2018 година) и да кандидатстват за подновяване на своята стипендия за академичната 2018-2019 година;
3.    РХСП кандидати, които са настоящи стипендианти на РОФ СП в случай на повтаряне на годината (студенти, които са получавали стипендия от РОФ през предходна(и) академична(и) година(и) и кандидатстват за подновяване на стипендията за същата академична година) не са допустими за конкурса за стипендии;
4.    Да представят пълен и съответстващ Онлайн формуляр за кандидатстване (ОФК) преди изтичане на определения краен срок по Програмата
5.    Дистанционното обучение, както и задочното обучение за бакалавърска степен не са допустими за финансиран по всички програми на РОФ СП;
6.    РОФ СП приема като допустими само тези кандидати, които кандидатстват за обучение в по-горна степен;
    Например: ако кандидат е придобил магистърска степен, степента на образование, за което кандидатства по РОФ СП, трябва да бъде за следващата образователна степен, която в този случай е докторска програма. Друг пример за недопустимост би бил: кандидати с докторска степен да кандидатстват за магистърска или бакалавърска програма, или кандидати с магистърска степен да кандидатстват за втора магистърска или за бакалавърска степен;
7.    В РОФ СП се приемат като допустими само кандидатурите, при които се следва официалната конвенционална продължителност на следването за степента (например ако студентът се обучава в бакалавърска програма с продължителност от 3 години и кандидатства за стипендия за 4-та година — поради удължаване — кандидатурата няма да се счита за допустима);
8.    Периодът, който е предвиден от университетите за изготвяне на дипломната работа (при което не се изисква задължително посещаване на упражнения/колоквиуми, курсове, лекции, задължителна практика, или изпит), не е допустим за получаване на стипендия;
и. 

Важно: Кандидатури, които не отговарят на тези критерии за допустимост, не се разглеждат по-нататък в конкурса за стипендии.

Студентите, чиито кандидатури са обявени за недопустими, ще бъдат уведомени от СП на РОФ след приключване на процеса на проверка за допустимост.

III. ЕТАПИ НА КАНДИДАТСТВАНЕ

(връщане обратно в съдържанието)

За да бъдат включени в конкурса за стипендии за академичната 2018—2019 г., кандидатите трябва да се вместят в крайните срокове по програмата: Първи етап – Подаване на Онлайн формуляр за кандидатстване в определените срокове по държави и по схеми (ако е приложимо), както и за Втори етап – Представяне на Уверение за записване и на Документ за платена учебна такса (ако е приложимо), както подробно е описано по-долу

ПЪРВИ ЕТАП – Подаване на Онлайн формуляр за кандидатстване (ОФК)

Краен срок за България, Македония, Румъния и Сърбия – 15ти Май 2018;

Важно

Онлайн формулярът за кандидатстване (ОФК) трябва да бъде попълнен в неговата цялост. Кандидатите трябва да представят цялата изисквана информация и валидни документи.

Задължително трябва да се попълнят и приключат следните стъпки в тяхната логическа последователност  СТЪПКА 1: Лична информация; → СТЪПКА 2: Анкета; и  СТЪПКА 3: Достъп до списъка с формуляри за кандидатстване, избира се желаната стипендиантска схема, попълва се и се подава.

Онлайн формулярът за кандидатстване (ОФК) може да бъде подаден само ако е напълно попълнен и само ако СТЪПКА 1 и СТЪПКА 2 също са напълно попълнени.

Попълненият и съответстващ ОФК съдържа: 

Писмени работи (ОФК страница 3)
•    Подробно мотивационно писмо относно академичните цели, основаващо се на академични постижения и представящо академичните цели на кандидата, показващо ангажираност и мотивация за учене за степента, в която кандидатът се обучава или за която кандидатства за обучение;
•    Подробна писмена работа, представляваща есе, посветено на проблемите на ромите, като се спазват указанията, описани в ОФК.

АКАДЕМИЧНА ИЗМАМА (плагиатство и самоплагиатство)
РОФ СП прилага специфични критерии за справяне с този проблем. Подробности може да откриете като натиснете на следния
 тази връзка.

ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРИКАЧЕНИ/КАЧЕНИ В ОНЛАЙН СИСТЕМАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА СП НА РОФ
*Сканирането трябва да е с добро качество и цветно, за да се гарантира, че цялата информация е ясно четима (размазани документи няма да се вземат предвид).

 • Лична карта/паспорт – сканирано копие на двете страни,
 • Официална академична справка за оценките, както е посочено тук,

докторантите също трябва да представят справка за оценките, ако има такива; ако през академичната година не е имало изпит с оценка, докторантите трябва да представят доклад за напредъка, издаден от техните научни ръководители,

Най-малко една подробна, информативна и релевантна препоръка, написана специално за  целите на кандидатстването за СП на РОФ (както е посочено тук).

Важно: Задължително поне една от препоръките трябва да бъде издадена от законно регистрирана ромска организация/фондация от съответната държава.

Забележка: Ако кандидатите се сблъскат с някакви трудности — по обективни причини — да получат изискваните по-горе документи или да ги качат в ОСК, те трябва да уведомят по електронна поща техния Национален координатор преди изтичането на крайния срок за подаване на кандидатури.

Уведомлението трябва да съдържа данни за срещнатите проблеми и доказателства в подкрепа на твърденията.

ВТОРИ ЕТАП – ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ЗАПИСВАНЕТО
   
Краен срок: есента на 2018 г.
Датите за всяка отделна държава ще бъдат съобщени от РОФ СП само на кандидатите, които продължат във втория етап на конкурса.

Официално уверение за записване/документ за платена семестриална такса – трябва да бъде сканиран и качен като приложение към ОФК и трябва да отговаря на всички изисквания,  посочено тук.

IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
Механизмът за вземане на решения се базира на специфични критерии за подбор и процес на подбор, както е описано подробно по-долу:
А. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

(връщане обратно в съдържанието)

В критериите за подбор за стипендиантските схеми на РОФ се вземат предвид валидността и качеството на информацията и на представените документи. За да увеличат в максимална степен своите шансове в рамките на конкурса, кандидатите трябва да се стремят към пълно съответствие с критериите за подбор и да представят конкурентна кандидатура и подходящи и релевантни материали.
Списъкът с критериите за оценка и тежестта на всеки критерий за изчисляването на крайната оценка на кандидатурата са, както е посочено по долу

Критерии за оценка

Критерии

Аспекти, които ще бъдат обект на оценка

Стойност по отношение на общия брой точки

1. Среден успех

 • Стойност на успеха, изчислена въз основа на поисканите документи.
 • Подробно описание на начина, по който Програмата ще изчисли средния успех за целите на конкурса, е на разположение тук.

40%

2. Академични цели – мотивационно писмо

 • Стил и свобода на писмено изразяване;
 • Изчерпателност и последователност на изразените идеи и информация;
 • Способност за формулиране на сериозни академични цели;
 • Ангажираност и мотивация за учене;
 • Академичен напредък и постижения спрямо предходна(и) година(и), ако става дума за настоящ стипендиант.

15%

3. Есе по проблемите на ромите

 • Представяне на идеи и мнение, произтичащи от личен опит и участие в дейности, свързани с ромите,
 • Изчерпателност и последователност на изразените идеи и информация,
 • Способност за формулиране на сериозни мисли и аргументи,
 • Осведоменост и познаване на проблемите на ромите,
 • Стил и свобода на писмено изразяване.

10%

4. Дейности, свързани с ромите/доброволчески дейности

 • Участие в академични семинари, конференции, работни групи, летни училища и/или конкурси, и/или

Участие в доброволчески дейности, проекти, програми и инициативи свързани с ромите чрез организации, или институции, или чрез неформални групи, или индивидуално.

Списък с примерни доброволчески дейности, може да откриете тук

30%

5. Препоръка

 • Ниво на личните умения и качества на препоръчаното лице, илюстрирано чрез случай(и) от практиката,
 • Съответни детайли относно академичните постижения на кандидата,
 • Ангажираност в дейности по въпросите на ромите.

5%

Б. ПРОЦЕС НА ПОДБОРСтъпка едно – Проверка за допустимост

Техническа проверка на съответствието на кандидатурата с критериите за допустимост на Програмата.
Тази стъпка се извършва от Националните координатори на СП на РОФ.

Стъпка две – Оценка на кандидатурата

Оценката се извършва от членовете Националната комисия за подбор (НКП) на СП на РОФ в съответните държави, участващи в програмата. Членовете на НКП извършват независим преглед онлайн на подадените кандидатури (една по една) и определят точки на всяка кандидатура в съответствие с предварително определен набор от критерии за оценка. Крайната оценка на кандидатурата се получава като средноаритметична стойност на независимите оценки, поставени от НКП. Системата класира всички кандидатури въз основа на техните крайни оценки, в низходящ ред, като се започне от най-високата към най-ниската. Според класирането в системата и мястото, което заемат в списъка, кандидатите или се включват в списъка на първоначално одобрените (списък на условно приетите или списък на изчакващите), или се отхвърлят от по-нататъшно участие в конкурса.

Стъпка три – Представяне на уверение за записване/Документ за платена семестриална такса (за академичната 2018-2019 година)

Кандидатите от категориите „условно одобрени“ и „списък на изчакващи“ ще трябва да представят в рамките на определения от Програмата краен срок официално и валидно Уверение за записване, от което да е видно, че са записани в допустима академична програма, каквато са посочили в ОФК.


Стъпка четири – Финализиране на процеса на подбор

След приключването на горепосочените стъпки системата се актуализира с крайния статус на всеки кандидат от списъците на „условно одобрените“ и на „изчакващите“ кандидати и се генерират окончателните списъци на бенефициентите на стипендии по държави и по стипендиантски схеми.

Кандидатите, които са включени в категорията на „условно одобрените“ и които са изпълнили изискванията на втория краен срок по Програмата, стават бенефициенти на програмата.
•    Кандидатите, които са включени в категорията на „изчакващите“ могат да бъдат одобрени за получаване на стипендия, в случай, че кандидати от категорията „Условно одобрени“ не успеят да изпълнят условията на Програмата; в такъв случай системата автоматично замества тези кандидати с други от категория „изчакващи“ на базата на получените от тях точки по време на конкурса за стипендии.


V. СЪОБЩАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЦЕСА НА ПОДБОР

(връщане обратно в съдържанието)

Програмата съобщава резултатите от процеса на подбор на кандидатите на адреса на ел. поща, с който са регистрирали своите профили в ОСК, на два пъти:
•    Първо, след горепосочената Стъпка три (края на юли – август), когато кандидатите ще получат някое от посочените по-долу:
o    Писмо за условно одобрение или писмо за включване в категорията на изчакващите, съдържащо указания за следващите стъпки, които кандидатът трябва да предприеме, за да остане в конкурса; или
o    Официално писмо за отказ, с посочени причини за отказа;
•    Второ, след горепосочената Стъпка пет (края на октомври - ноември), когато кандидатите ще получат някое от посочените по-долу:
o    Официално уведомително писмо; или
o    Писмо за отказ, с посочени причини за отказа

VI. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ/ВЪЗРАЖЕНИЯ

(връщане обратно в съдържанието)
Кандидатите могат да възразят срещу резултатите от конкурса на Стипендиантската програма в срок до един месец, считано от момента на получаване на съобщението от Програмата. Жалбите/възражения трябва да се изпращат до СП на РОФ само на следния адрес на ел. поща: REFSP_contestations@romaeducationfund.org 
Възражения, изпратени на други адреси на ел. поща, различни от горепосочения, няма да се разглеждат или приемат. Освен това от РОФ СП умолява кандидатите да използват този имейл адрес само за жалби, касаещи резултата от процеса на подбор.

За всякакви други въпроси следва да се обръщате към
Националния координатор, но само ако имате нужда от разяснения, които не са дадени в Насоките за кандидатстване.

РОФ СП категоризира възраженията и взема решение по тях. В зависимост от характера на жалбите, РОФ СП може да реши да ги отправи към независим правен съветник/консултант.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПРОГРАМАТА

(връщане обратно в съдържанието)

В допълнение към основната академична стипендия, бенефициентите по Програма RHSP могат да кандидатстват за допълнителна финансова подкрепа както следва:

 • Допълнителна финансова подкрепа (безвъзмездни финансови средства за бенефициенти по Програма RHSP за участие в чуждоезикови курсове, компютърни курсове и академични конференции) Указания и формуляр за кандидатстване може да намерите тук;
 • RHSP Грант за малки проекти в помощ на ромската общност – Този грант има за цел да укрепи и насърчи участието на RHSP бенефициенти (настоящи и дипломирани) в дейности в помощ на ромската общност, като им предостави възможност да придобият опит в проектирането и изпълнението на подобни проекти. Бенефициентите ще развият набор от умения, които ще допринесат за тяхното по-нататъшно личностно и професионално развитие. Указания и формуляр за кандидатстване може да намерите тук.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

РОФ си запазва правото да откаже предоставянето на подкрепа на всеки един кандидат поради поведение и/или принадлежност към групи или други субекти с несъвместими цели и дейности с ценностите и принципите на Ромския образователен фонд и преследваните от него цели.


Достъп до Онлайн системата за кандидатстване