РМУСП Насоки за Кандидатстване на Български език

Вход към електронната система за кандидатстване

[English] [Română]  [Македонски] [Magyar] [Gjuha shqipe] [Čeština] [Slovenský] [Srpski] [Hrvatski] [Türkçe] [Bosanski]


Ромски образователен фонд- Стипендиантски програми

Стипендии за студенти от ромски произход, РМУСП
ROMA MEMORIAL UNIVERSITY SCHOLARSHIP PROGRAM (RMUSP)
Указания за кандидатстване,  2013-2014  академична година

За четиринадесети път Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми (Roma Education Fund/Scholarship programs) обявява конкурс по Програмата за стипендии за студенти от ромски произход, РМУСП (RMUSP). Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми (РОФ/СП) организира открит конкурс на база академични постижения за  студенти от ромски произход, граждани на следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Молдова, Румъния, Русия, Словакия, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Хърватска, Черна гора и Чехия. Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторантска програма в акредитиран университет в съответната страна.

Средствата за първите две години от съществуването на програма РМУСП бяха осигурени от златото, заграбено от нацистите през Втората световна война, намерено и възвърнато от Съюзническите сили. Институт „Отворено общество” с подкрепата на фондация “Ч.С. Мот”, беше основният финансов източник на програмата за 3та, 4та и 5та година на съществуването й. След това Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми е основният източник на финансиране на програмата.

1. Обща информация за Програмата
2. Критерии, на които трябва да отговарят кандидатите
3 Критерии за избор
4. Механизъм на вземане на решения
5. Процес на избор
6. Обявяване на решенията от избора
7. Етапи и крайни срокове на процеса на кандидатстване

1. Обща информация за Програмата                                                                                                                                       
    (върнете се в началото на страницата)

 • Стипендията по Програмата РМУСП възлиза ва 80 евро за един месец в рамките на акад. година;
 • Стипендията трябва да се изразходва за закупуване на учебници, такси за изпити и отчасти разходи за живот. Ако бюджетът на програмата позволява, РМУСП може по свое усмотрение да покрие също така частично или изцяло таксата за обучение. Общата сума на годишната стипендия не може да надвишава 2000 евро, т.е. 800 евро плюс таксата за обучение. Няма гаранция, че Програмата ще има възможност да покрие частично или напълно таксата за обучение на стипендиантите;
 • Стипендията не се отпуска автоматично за следващата година. Стипендиантите имат право да кандидатстват за подновяване на стипендията в случай, че са завършили успешно предходната учебна година.

2. Критерии, на които трябва да отговарят кандидатите                                                                                                   
   (върнете се в началото на страницата)
Изискванията за кандидатстване по РОФ/Стипендиантски програми определят критерии, на основата на които се оценява качеството на кандидатурите. Предварителният подбор на успешно изпратените кандидатури се прави въз основа на изискванията за участие в конкурса. Кандидатури, които не отговарят на тези изисквания, няма да бъдат разглеждани при следващите етапи на конкурса.

Забележка 1: Студентите в задочна форма на обучение може да кандидатстват за РМУСП само, ако се обучават в магистърски или докторски програми (с изключение на Чехия и Словакия).

Забележка 2: Кандидати, които ще се обучават в първа година на съответната академична програма /бакалавърска, магистърска или докторантска/ през акад. 2012-2013 могат да бъдат поканени за лични интервюта (вижте по-долу подробностите за интервютата).

Финансова подкрепа, предоставяна от РМУСП

РОФ може да подпомага в рамките на програмата РМУСП един и същи кандидат за максимум 8 години за обучение в:

 • една бакалавърска програма за максимум 4/5 години (интегриран модел на обучение), като се допуска само едно прехвърляне в друг университет/факултет/специалност;
 • една магистърска програма, за максимум две години;
 • една докторска програма, за максимум три години.


Конфликт на интереси
Кандидати, които получават академични, социални или др.  стипендии от държавни организации (Министерство на образованието, младежта и науката, университети и др.)за академичната 2013-2014 година, могат да получат стипендия и от РОФ.  Тези студенти, обаче, трябва да уведомят в писмена форма  координатора на Стипендиантски програми на РОФ за съответната страна в момента, в който започнат да получават тази стипендия.

Може да се кандидатства за стипендия по различните програми на РОФ едновременно, ако кандидатите отговарят на изискванията на съответните програми. След приключването на процеса на избор на стипендианти, ако кандидатът е одобрен по повече от една стипендиантска програма, той ще трябва да избере една от тези програми.

Кандидати, които ще получат академична, изследователска, социална или др. вид стипендия/от международен или частен източник през акад. 2013-2014 са също така длъжни да уведомят в писмена форма координатора на РОФ за съответната страна от момента, в който започнат да получават тази стипендия, като споменат пълното й наименование, адреса на донора, сумата, периода, за който ще получават стипендията и целта на стипендията. Дали кандидатите за стипендия към РОФ, които получават международна стипендия или стипендия от частен донор, ще могат да получават и стипендия от РОФ за акад. 2013-2014 ще се решава на принципа „случай по случай“.

 • Кандидати, които са стипендианти към академични програми, които не предоставят образователна степен или пък са стипендианти към програми за професионално развитие през 2013-2014, през която те получават финансова подкрепа, не могат да кандидатстват за стипендия на РОФ.
 • Служители на РОФ, на Фондации “Отворено общество” или на националните фондации от мрежата фондации “Сорос” както и лицата, работещи върху проекти, спонсорирани от Ромския образователен фонд или които получават хонорари (за консултации, изследвания и др.) от РОФ или от мрежата фондации “Сорос” през 2013-2014 не могат да получават стипендия на Фонда.
 • Може да се кандидатства за стипендия по различните програми на РОФ едновременно, ако кандидатите отговарят на изискванията на съответните програми. След приключването на процеса на избор на стипендианти, ако кандидатът е одобрен по повече от една стипендиантска програма, той ще трябва да избере една от тези програми и да уведоми официално Програмата за своето решение.


- Ако кандидатът не уведоми своевременно координатора на СП на РОФ за съответната страна относно някои от описаните по-горе случаи (т.е. получаването на др. стипендия, факта, че е служител на РОФ, Фондации „Отворено общество“ или мрежата от фондации Сорос) може да дисквалифицира съответния кандидат за участието му в съответнта стипендиантските програма на РОФ както и при следващи конкурси за стипендии. 

Кандидатите по Програма РМУСП трябва:

•  да заявят открито ромския си произход;

•  да декларират, че са съгласни публично да обявяват своята ромска принадлежност;

•  да бъдат студенти или да кандидатстват в акредитиран университет в родната им страна или в държавата на постоянното им пребиваване през предстоящата академична година. Те трябва да са студенти в редовна форма на обучение през предстоящата академична година. Кандидати, които планират да се запишат в университет през предстоящата година, но към момента на кандидатстването все още не са записани в университет, също може да бъдат избирани. Кандидатите трябва да бъдат граждани или постоянно пребиваващи в една от следните държави: Албания, България, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Румъния, Словакия, Сърбия, Турция, Унгария, Хърватска,  Черна гора или Чехия;

•  да се обучават в програма за получаване на бакалавърска, магистърска или докторска степен;

•  да са изпратили пълната си кандидатура чрез електронната система в определените срокове;

•  да представят мотивационно писмо, изразяващо академичните им цели и/или постижения, показващо ангажираност и мотивация за учене /според изискванията, посочени в електронния формуляр за кандидатстване/;

•  да представят есе, разглеждащо темите, описани в електронния формуляр за кандидатстване;

•  да представят официална академична справка (вж. изискванията тук) с оценките им от университета за всички завършени академични години, както и за последния завършен семестър, т.е.септември- декември 2012-2013 академична година. Ако кандидатът не е бил записан в училище/университет към момента на кандидатстването трябва да представи заверени копия на последните получени академични справки с оценки и/или дипломи. Студентите трябва да представят ясни доказателства, че са взели успешно поне 75 % от изпитите, които е трябвало да вземат през предходните акад. години;

•  да представят поне една подробна и информативна препоръка (вж. изискванията тук), описваща академичните постижения и/или извънкласни дейности /вкл. дейности, свързани с ромите/ на кандидата;

•  да се обучават в една от следните специалности: право, публична администрация, журналистика, политически науки, социология, психология, педагогика, философия, икономика, финанси и банково дело, бизнес администрация, история, международни отношения и европеистика, комуникации и връзки с обществеността, медицина, инженерни науки, екология/науки за опазване на околната среда, биология, математика, физика, химия, изкуства;

  да представят, като спазят крайния срок ,на втори етап на селекция, доказателство за обучение/прием в легитимен и акредитиран университет в собствената страна или държавата на постоянно пребиваване: оригинално, издадено от съответния университет уверение за записване за академичната година (вж. изискванията тук), за която са кандидатствали за стипендия;

3. Критерии за избор                                                                                                                                                               

(върнете се в началото на страницата)

Изборът на стипендиантите на РОФ се извършва въз основа на качеството на представените документи. Кандидатите трябва да се стремят да представят конкурентноспособни и релевантни материали за кандидатстване.

Критериите за избор на стипендианти, спецификата им и тежестта на всеки критерий при крайната оценка на кандидатурата са представени в таблицата по-долу:

Критерии

Оценяване

Тежест по отношение общия брой точки

(1). за настоящи стипендианти, продължаващи в същата акад. степен

(2). За нови кандидати, обучаващи се в която и да е акад. степен

(2a). кандидати, които се обучават в първа година на съответната акад. степен

(2b). Др. кандидати

1. Общ успех

 

Тежест на успеха според изискваните документи

35%

40%

40%

2. Академични цели мотивационно писмо

 

 • Стил и свобода на писмено изразяване;
 • Изчерпателност,  структура и последователност на информацията;
 • Ясно артикулиране на акад. цели и/или постижения;
 • Ангажираност и мотивация за учене;
 • Академично развитие спрямо предходна/и години, /за настоящи стипендианти/

15%

15%

22.5%

3. Есе по проблемите на ромите

 • Стил и свобода на писмено изразяване;
 • Изчерпателност, структура и последователност на информацията;
 • Ясно артикулиране на идеи и аргументи;
 • Познание и осъзнаване на проблемите на ромите

15%

15%

22.5%

4. Извънуниверситетски дейности

 • Участие в акад. семинари и конференции, летни училища и др. и/или състезания;и/ или
 • Участие в дейности, инициативи, проекти, събития свързани с ромите

10%

10%

10%

5. Препоръка

 • Умения и качества на кандидата, представени в препоръката;
 • Релевантност на детайлите относно акад. Постижения на кандидата и/или участието му в дейности, свързани с ромите

5%

5%

5%

6. Интервю / бонус точки за продължаващи стипендианти

Представяне на интервюто (за кандидати, които ще бъдат поканени на интервю)

20%

(бонус точки)

15% (интервю)

0%

Др. разяснения

 Основните съображения при процеса на избор на стипендианти са следните:

 

 • Програмата класифицира кандидатите в две групи за по-нататъшен избор: подновени кандидатури и нови кандидати.

 

(1). Подновени кандидатури – стипендианти на програмата РМУСП от предишната академична година, които кандидатстват за подновяване на стипендията си за обучение в същата акад. степен (бакалавър, магистър, докторант).

 (2). Нови кандидати – студенти, обучаващи се в каквато и да е акад. степен/кандидат-студенти, които не са получавали стипендия от Програмата през изминалата академична година, независимо от това дали са я получавали през предходни години.

(2a). Кандидати, които ще се обучават в първа година на съответната академична програма /бакалавърска, магистърска или докторантска/ през акад. 2013-2014.

 (2b). Кандидати, които са студенти във втора или следваща година и които досега не са получавали стипендия от РОФ за обучение в съответната акад. степен. 

 • Всяка година броят на стипендиите по Програма РМУСП се определя въз основа на наличните финансови средства на Стипендиантските програми на РОФ. Броят на стипендиите за отделните страни се определя въз основа на следните фактори:

•  Брой на кандидатите за стипендии от предишните години;
•  наличието на алтернативни стипендиантски програми в съответната страна, както и наличие на схеми за студентски заеми; и
•  брой на ромите във всяка от страните, съотнесен към общия брой на ромското населиние в 13-те страни, участнички в програмата РМУСП.

4. Механизъм на вземане на решения                                                                                                                                  

(върнете се в началото на страницата)

Проверка за съответствие с изискванията за кандидатстване по програмата

 Служителите на СП на РОФ отговарят само за подбора, направен според изискванията на Програмата от националните координатори. РОФ/Стипендиантски програми отговарят за спазването и прилагането на установените механизъм и критерии за избор от съответните органи, както е обяснено по-долу.

Оценка

Кандидатите се оценяват от Национална комисия за избор на стипендианти. Членовете на комисията на стипендиантката програма РМУСП са избрани чрез открит конкурс с мандат от 3 до 5 години. Програмата се стреми да избира за членове на комисията представители на академичните среди и на ромските общности във всички държави от програмата.

5. Процес на избор                                                                                                                                                                 

(върнете се в началото на страницата)

Процесът на избор се състои от няколко етапа и нива, които са обяснени по-долу.

Първи етап - Проверка за съответствие с изискванията за кандидатстване по програмата

Техническа проверка на материалите за кандидатстване според изискванията за кандидатстване по Програмата: пълнота и адекватност на всяка кандидатура. Тази проверка се извършва от административния персонал на Стипендиантските програми.

Втори етап – Оценка на кандидатурата

Оценяването се извършва от членовете на Националната комисия за избор в съответните държави, които участват в програмата. Членовете на Комисията правят преглед на материалите за кандидатстване и оценяват със съответен брой точки всяка кандидатура според предварително изработени критерии. Системата класира всички кандидати в низходящ ред според техните точки, като се започва с кандидатите, които са получили най-голям брой точки и се върви към тези с най-малък брой точки. На базата на тази класация кандидатите биват одобрени /условно/ или се включват в листата на чакащите, или се отхвърлят.

Трети етап – Персонални интервюта

Провеждане на събеседване /интервю/ с кандидатите, които ще се обучават в първа година на съответната академична програма през 2013-2014 акад. година /бакалавърска, магистърска или докторантска/. Одобрени по документи кандидатите се канят на задължително събеседване  с членовете на Комисията във всяка гореспомената държава. След провеждането на интервютата класирането на кандидатите от списъка на условно одобрените и от списъка на чакащите се обновява.

Важно: Поканени кандидати, които не успеят да се явят на интервютата, няма да бъдат разглеждани в по-нататъшния процес на избор.

Уведомлението за личните интервюта ще бъде изпратено на одобрените кандидати по електронната поща от националните координатори на Програмата. Разходите за транспорт за явяване на интервюто ще бъдат поети от РОФ.

Четвърти етап - Изпращане на уверение за записване в съответния университет (акад. 2013-2014 година)

Кандидатите, които са условно одобрени, трябва да изпратят до определения краен срок уверение, че са записани в съответната академична програма.

Пети етап - Финализиране на процеса на избор на стипендианти

След приключването на споменатите по-горе четири етапа Програмата оценява отново кандидатите от направените то този момент класации, за да състави окончателен списък на стипендиантите. Условно одобрените кандидати, които са изпратили исканите уверения за записана акад. година 2013-2014 до съответния краен срок, стават стипендианти на Програмата. Тези кандидати от категорията “условно одобрени”, които не изпратят исканото уверение до съответния краен срок, се отхвърлят и на тяхно място се включват кандидати от списъка на чакащите.

6.  Обявяване на решенията от избора                                                                                                                                 

(върнете се в началото на страницата)

Програмата съобщава резултатите от процеса на избор на съответните кандидати в следните два случая:

 • Първо, след трети етап /края на м. юли - м. август/. Кандидатите получават официално Писмо за отказ с конкретно посочени причини за отказа или Уведомително писмо с инструкции по отношение на следващите стъпки, които кандидатът трябва да направи, за да продължи участието си в конкурса;
 • Второ, след пети етап /края на м. октомври - ноември/. Кандидатите получават или официално Писмо за отказ с посочени причини за отказа, или Писмо за отпускане на стипендия.

Механизъм на възражение

Кандидатите могат да възразят срещу решението на Националната комисия в едномесечен срок след получаването на писмо от Програмата с резултата от избора на стипендианти. Възраженията се изпращат на Стипендиантската програма на РОФ по електронната поща на следния адрес: REF_Scholarships@romaeducationfund.org. На този адрес се изпращат само възражения по отношение на резултатите от избора на стипендианти.

Всички др. запитвания и др. се изпращат по електронната поща на съответния национален координатор.

РОФ категоризира обжалванията и съобщава на кандидата съответно решение. В зависимост от възражението РОФ/Стипендиантски програми може да препрати възражението към Омбудсмана, отговорен за Стипендиантската програма, който разглежда всяка жалба въз основа на материалите, предоставени от кандидата, от Програмата, от Националната комисия за избор или от Международната комисия за избор.

7. Етапи и крайни срокове за кандидатстване                                                                                                                     

(върнете се в началото на страницата)

 За да бъдат разгледани техните кандидатури за стипендия през академичната година 2013-2014, кандидатите трябва да спазят определените крайни срокове: Първи етап – изпращане на електронния формуляр за кандидатстване до определената дата за съответната страна; втори етап – изпращане на уверение за записана акад. година 2013-2014 както и документ за платена семестриална такса /ако кандидатът заплаща такава/, подробно описани по-долу.

 • Първи етап – изпращане на кандидатурата

         •  Краен срок за: Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Унгария, Хърватска и Чехия: 20 май 2013;

         •  Краен срок за: Македония, Румъния, Словакия, Сърбия, Турция и Черна гора: 24 май 2013.

Важно:

 • Електронният формуляр за кандидатстване трябва да бъде попълнен възможно най-изчерпателно; кандидатите трябва да представят цялата необходима информация и изисквани документи.
 • Препоръката/ите трябва да бъде сканирана и прикачена към формуляра за кандидатстване като приложение. Тя трябва да бъде:

- Трябва да е изготвена от човек, който може да предостави релевантна информация и наблюдения върху досегашните академични или професионални постижения на кандидата и/или неговата ангажираност в дейности, свързани с ромите, т.е. преподавател, ръководител на НПО или работодател.

- Препоръката не може да бъде дадена от роднина или приятел на кандидата, както и от лице, което кандидатства за стипендия на РОФ за съответната акад. година или пък е настоящ стипендиант на РОФ;

- Студенти, които кандидатстват по която и да е от Стипендиантските програми на РОФ не могат да дават препоръки за други кандидати;

- Препоръката трябва да бъде саморъчно подписана от препоръчителя; предпочита се тя да има и печат от институцията, която препоръчителят представлява /при наличие на такъв/.

Академичната справка трябва да бъдат сканирана и прикачена към формуляра за кандидатстване като приложение:

- академичната справка трябва да бъде оригинална, да съдържа оценките за всички завършени академични години, както и за първи семестър на акад. 2012-2013 академична година / септември-декември/. В случай, че кандидатът не е бил записан в училище/университет,през текущата година, той трябва да представи заверени копия на академични справки и/или дипломи от предходни години;

- академичната справка трябва да съдържа всички задължителни изпити (вкл. не взетите и отложените) от всички предхождащи години, както и от 1-ви семестър на акад. 2012-2013;

- академичната справка трябва да има оригинален печат от университета/училището и подпис на съответното длъжностно лице

Важно:В случай, че кандидатът има затруднения за получаването на акад. справка според изискванията по-горе, той трябва да се свърже с координатора за съответната страна преди крайния срок за кандидатстване.

 • Личната карта/паспортът трябва да бъдат сканирани и прикачени към формуляра за кандидатстване като приложение и:

                   - трябва да бъдат четливи; ако е лична карта, трябва да има копия на двете страни.

Договорни задължения

Документът за Договорните Задължения е част от документите за кандидатстване, който трябва да бъде приет от Кандидата, за да може той да участва в следващите етапи на академичния конкурс:

 •  Договорните задължения са правно обвързващ документ, който изразява съгласието на кандидата да спазва изискванията и условията на Стипендиантските програми на РОФ, ако бъде избран за стипендиант;

 •  Документът за Договорни Задължения трябва да бъде прочетен внимателно и кандидатът трябва да потвърди съгласието си с условията в него в електронния формуляр за кандидатстване;

 •  Изразеното съгласие с Договорните задължения НЕ дава право и НЕ гарантира автоматично отпускането на стипендия на кандидата.

Втори етапизпращане на уверение за записана акад. година 2013-2014

Краен срок:  15 октомври   2013

 • Уверението за записване в университет трябва да бъде сканирано и прикачено към формуляра за кандидатстване като приложение:

        - представя се оригинално уверение за записване от университета на кандидата доказващо,че той/тя е записан/а за учебната година 2013-2014;
    - уверението трябва да съдържа пълното име на кандидата, годината на обучение, името на университета, факултета/департамента, специалността и формата на обучение (редовно, задочно, дистанционно и т.н.);
        - на уверението не бива да има поправки, освен ако върху тях няма печат и подпис на съответното длъжностно лице, което е издало документа.

 •  Документът за платена учебна таксатрябва да бъде сканиран и прикачен към формуляра за кандидатстване като приложение:

     - документът за платена учебна такса (при наличие на такава) за 2013-2014 академична година трябва да бъде оригинален ; ако сумата за учебна такса е посочена в уверението за записване, върху нея трябва да има печат, положен от университета

Съветваме кандидатите да прочетат внимателно изискванията и специфичните указания по Програмата и да се свържат с координатора за съответната страна в случай, че имат нужда от допълнителни разяснения.

Академична измама

Плагиатството представлява неправомерно присвояване на езика, мислите, идеите или изразите на  друг автор и представянето им за свои. Програмата за стипендии на РОФ счита плагиатството за академична измама и нарушаване на ценностите и принципите на Програмата. Следователно, кандидати, при които бъде установено плагиатство, ще бъдат дисквалифицирани. При попълването на формуляра за кандидатстване и по-специално при  академичното мотивационно писмо и при есето, посветено на проблемите на ромите, се допуска ограничено използване на цитати, като задължително и коректно се посочва оригиналния източник.

Само-плагиатството (т.е. повторно използване на идентични или много близки до първоизточника части от предишни кандидатури  на съответния кандидат по програми на РОФ) също ще доведе до дисквалифициране. Моля да имате предвид, че СП на РОФ може да приложат софтуър за откриване на плагиатството при кандидатурите за стипендии.

Важно! Според политиката и процедурите на Ромския Образователен Фонд/Стипендиантски Програми кандидатите, представили документи с невярно/подправено съдържание, в бъдеще няма да бъдат разглеждани за финансиране по програми на  Ромския Образователен Фонд.

Всякакви случаи на академична измама в процеса на кандидатстване  и през периода, който покрива Договорът за дарение (използване на фалшиви/подправени данни и информация, опити за подкупи и др.) също ще доведат до дисквалифициране от Програмата.

 Вход към електронната система за кандидатстване