РМУСП ~ ВОДИЧ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ~

[English] [Български] [Bosanski] [Čeština] [Crnogorski jezik] [Gjuha shqipe] [Hrvatski] [Magyar] [Română] [Slovenský] [Srpski] [Türkçe]

 Забелешка: РЕФ Програмата за стипендирање се однесува исклучиво на лица од ромска националност!


ФИЛОЗОФИЈА И ПРИНЦИП НА ПРОГРАМАТА

Главната цел на Ромскиот образовен фонд/Програма за стипендирање (РЕФ/ПС) е  придонес за појава на критична маса на Ромите, со високо образование, сигурни и горди на својот Ромски идентитет, академски и социјални вешти, како и со стекнати вештини и компетенции кои им овозможуваат да станат професионалци во својата области и остануваат цврсто поврзани со ромската заедница во понатамошна поддршка на нејзиниот напредок и вклучување во поширокото општество.

РЕФ/Програмата за стипендирање го најавува објавувањето на годинешниот циклус на РМУСП стипендирање за академска 2017/2018 година.

РМУСП врз основа на постигнувањата нуди академски стипендии за студенти Роми кои се државјани или постојани жители на Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Чешка, Унгарија, Косово, Македонија, Црна Гора, Романија, Србија, Словачка и Турција. Кандидати треба да бидат студенти на додипломски, магистерски, неподелени студии или докторски студии во државните акредитирани универзитети во нивната матична земја или земја на живеење.

За секој циклус на стипендија, вкупниот број на РМУСП стипендии е во зависност од достапноста на финансиски средства во РЕФ/ПС. Бројот на стипендии доделени во секоја земја се одлучува врз основа на следните фактори:

 • побарувачка/заинтересираност за стипендии како што е покажано во изминатите години, мерено со бројот на апликации;
 • постоење на алтернативни програми за стипендии во дадената земја, како и постоењето на модел на студентски кредити; и
 • процентуална застапеност на Ромското население во секоја земја, во однос на вкупното ромско население во сите 13 земји на РМУСП.
 • Краен рок: 11 мај 2017 година, за Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Чешка, Унгарија и Косово;
 • Краен рок: 12 мај 2017 година, за Македонија, Црна Гора, Романија, Србија, Словачка и Турција


Забелешка:  Пред да започнете со процесот на пријавување, ве советуваме:

 • внимателно да го прочитате Водичот за пријавување пред да преминете на онлајн формуларот за пријавување (ОФП), со цел да да ги разберете барањата и да обезбедите успешна усогласеност и пополнување на вашата пријава;
 • почнете со пополнување и комплетирање на вашата апликација за пријавување што е можно порано и пред истекот на рокот.

Ве молиме контактирајте го координаторот на вашата земја само во случај да се бараат појаснувања кои не се наоѓаат во Водичот за аплицирање.

:::

Важно

Задолжително е да се пополнат чекори во пријавата по следниот редослед:

-> ЧЕКОР 1: комплетира (надополни), Лични информации;
-> ЧЕКОР 2: комплетира (надополни), Анкета и
-> ЧЕКОР 3: Пристап до Листа на апликации, одбери програма, комплетирај и испрати пријава.

Онлајн пријавата (ОФП) може да се поднесе само доколку ЧЕКОР 1 и ЧЕКОР 2 се комплетни.

Ве молиме, имајте во предвид доколку ја обновувате вашата пријава, треба да се вратите во сите чекори со цел да ги проверите и доколку имате измени во информациите да направите измена и да ги внесете точните и соодветни информации со цел правилно да се одразува на вашата актуелна ситуација.

***

Содржина

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

II. КРИТЕРИУМИ ЗА ПОДОБНОСТ

III. ФАЗИ НА АПЛИЦИРАЊЕ

ПРВА ФАЗА - Доставување на онлајн формулар за аплицирање (ОФА)

ВТОРА ФАЗА – ВЕРИФИЦИРАЊЕ НА ЗАПИШУВАЊЕТО

IV. МЕХАНИЗАМ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ

A. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

B. ПРОЦЕС НА СЕЛЕКЦИЈА

Чекор еден – Проверка на подобност

Чекор два - Евалуација на апликацијата

Чекор три - лични интервјуа

Чекор четири - Поднесување на сертификати за упис (2017-2018 академска година)

Чекор пет - финализирање на процесот на селекција

V. КОМУНИЦИРАЊЕ НА РЕЗУЛТАТОТ ОД ПРОЦЕСОТ НА СЕЛЕКЦИЈА

VI. МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ/ОСПОРУВАЊЕ

:::

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

(Оди на табела на содржина)

РЕФ може да поддржи кандидатот од РМУСП, во текот на неговите/нејзините студии, за максимум 8 години, односно:

 • Една факултетска диплома, за максимум 4 години со интегриран модел на студирање, или максимум 3 години во рамките на Болоњскиот систем;
 • Една мастер диплома, за максимум 1 година во интегриран не-Болоњски систем на учење, и за максимум 2 години во рамките на Болоњскиот систем;
 • Едена докторантска диплома, за максимум 3 години и само во првите 3 години на докторските студии;
 • Износот на основната стипендија РМУСП се пресметува врз основа на 80 евра за еден академски месец
  • Во зависност од достапноста на средствата, РЕФ СП, исто така може да ги покрие целосно или делумно трошоците за школарината за максимум од 1.200 евра за една академска година, како дел од стипендијата; сепак, РЕФ СП не гарантира дека износот на стипендијата ја покрива делумно или целосно школарина за успешниот апликант;
 • Стипендијата на РМУСП е наменета за покривање на трошоците поврзани со училиштето како што се учебници, такси за испити, како и трошоците за живеење, делумно;

Стипендијата се доделува на успешни кандидати само за академската година за која влегле во конкуренција за стипендија (на пример, 2016-2017 академска година); студентите кои се заинтересирани за добивање на стипендија во последователни академски години мора да поднесат ново барање и да влезат во конкуренција на секој циклус на стипендирање;

РЕФ/ПС ги приоритизира природните науки, ИТ технологија и инженеринг, интердисциплинарни науки, медицинските студии, право и правни студии како и педагошки студии. Согласно на наведениот приоритет РЕФ/ПС ќе додели бонус поени на кандидатите кои студираат на некои од наведените приоритетни науки.

Забелешка: оние кандидати кои според онлајн формуларот за пријавување (ОФП) ќе ги продолжат студиите/ или планираат да студираат во било која од приоритетните области, а притоа нема да бидат во можност да го потврдат запишувањето на студии (есен) за  академска 2017-18 година, крајниот резултат за нив ќе се прилагоди, со повлекување на бонус поените, при тоа нивната позиција во конечниот пласман соодветно ќе биде изменета.

Процесот на аплицирање за РЕФ прогрмата за стипендија е спроведена онлајн преку системот за онлајн аплицирање (ОФА) и се состои од две фази:

 1. Поднесување на онлајн формулар за аплицирање (ОФА);
 2. Верификација на запишувањето: (потврдување на уписот) поднесување на потврда за редовен студент и потврда за висина на партиципација (доколку студентот не плаќа партиципација во потврдата треба да биде назначено дека е ослободен); втората фаза е апликативна само за студентите кои ќе бидат потенцијални стипендисти (повеќе детали вопроцесот на селекција тука). 

ПОЛИТИКИ НА КУМУЛАТИВНИ БЕНЕФИЦИИ

Кандидатите кои од моментот, кога ќе бидат известени за тоа дека добиваат поддршка стипендија во текот на академска 2017-2018 година од трето лице (институции, владини програми, меѓународни програми, приватни донатори) имаат обврска во писмена форма, да го известат Националниот координатор. Известувањето треба да содржи податоци како што се назив на лицето/институцијата што го доделува грантот, износот, опфатениот период и целта.

Ве молиме, имајте во предвид дека конвенционални Универзитетски стипендии (екселенција, студија и социјали) стипендии не претставуваат кумулативна бенефиција, и за нив не треба да известите во РЕФ/ПС.

Критериумот за кумулативна корист, за оние кои примаат стипендија поддршка од трети лица, ќе се применува само кај студенти кои ќе добијат стипендија, поддршка која е еднаква или поголема од она што РЕФ обично ќе понуди, со оглед на ниво на студии и школарина.

Важно: Во ситуации кога стипендистите нема да го известат Националниот координатор за фактот дека добиваат бенефиција и поддршка за стипендија од друга страна, соодветниот кандидат ќе биде дисквалификуван од понатамошна конкуренција  од страна на РЕФ Програмата за стипендирање.


КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕС
Кандидатите кои се вработени (постојани работни позиции) во Фондацијата Отворено општество (ФОО), или на националните Фондации при Сорос мрежата на Фондации (SFN), како и Ромскиот Образовен Фонд, не ги исполнуваат условите да бидат  РЕФ стипендисти.

Важно: Во ситуации кога стипендистите нема да го известат Националниот координатор за фактот дека постои конфлик на интерес, соодветниот кандидат ќе биде дисквалификуван од понатамошна конкуренција  од страна на РЕФ Програмата за стипендирање.


КОМУНИКАЦИЈА

Програмата за стипендирање со цел да обезбеди соодветна комуникација во однос на сите барања и информации на кандидатите поврзани со поднесувањето на пријава, или академскиот статус, корисниците и кандитати ќе треба:


 • Да имаат и користат лична емаил адреса на следните емаил сервиси (Gmail, Yahoo) и редовно да ги проверуваат за било која РЕФ/ПС коресподенција;
 • Да ја известат Програмата, исклучиво преку емаил испратен до националниот координатор, веднаш штом имаат било какви измени во емаил адресата, со целосно објаснување и офцијално да побараат новата адреса да биде изменета во Оналјн формуларот за пријавување (ОФП). Имајте во предвид дека, менувањето на емаил адресата во онлајн формуларот за пријавување (ОФП) ќе биде исклучиво од оправдани/објективни причини.

Дополнителни информации/реакции нема да се земат во предвид, освен ако се почитуваат горенаведените барања за електронска комуникација.


II. КРИТЕРИУМИ ЗА ПОДОБНОСТ

(Оди на табела на содржина)

Со цел да бидат подобни за стипендија на РМУСП конкурсот, кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

 1. Отворено се декларираат како Роми;

  -матичната земја или земја на живеење треба да биде една од земјите на РМУСП програмата, односно: Албанија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Чешка, Унгарија, Косово, Црна Гора, Македонија, Романија, Словачка, Србија и Турција;

  Учење во далечина како и вонредни студенти на додипломски студии немаат право да аплицираатза стипендија во сите РЕФ/ПС програми.
  •    Со исклучок: на Чешка, каде што вонредни студенти имаат право да се пријават за стипендија.
 2. РЕФ/ПС кандидатите кои ја  обновуваат стипендијата во 2017-2018 академска година (студенти кои добивале РЕФ стипендија во предходната академска година(и) и се пријавуваат за да ја обноват стипендијата за истата година на студии и  ја повторуваат годината на студии, не ги исполнуваат условите за добивање на стипендија;

  РЕФ/ПС ги прифаќа само оние апликации кои се на напредно – наредно ниво на студии;

  - Пример: ако барателот е дипломиран магистер, предложеното ниво на студии во РЕФ СП конкуренцијата треба да биде за следното ниво на студирање, во овој случај, за докторски студии / докторат. Друг пример за неподобност ќе биде: дипломирани студенти на докторски студии да аплицираат за магистерски, или додипломски студии, или дипломирани магистри кои конкурираат за втор мастер, или за додипломски студии;

 3. Вонредни студенти на магистерски или докторски студии, исто така, можат да аплицираат за РМУСП.
 4. РЕФ/ПС ги прифаќа само оние апликации каде студиите се остваруваат во рамките на официјалната конвенционална должина на диплома (на пример, ако студентот е на додипломски студии од 3 години ќе бара стипендија за 4-та година - поради одложувањето – дури и ако е дозволена од страна на универзитетот - пријавата нема да се смета за подобна);
 5. Периодот одобрен од страна на универзитетите за студентите да ја подготват нивнита конечна теза (што не бара задолжително присуство на студентите на семинари / колоквиуми, курсеви, предавања, задолжителна пракса или испитување) не ги исполнува условите за стипендија за поддршка;
 6. Да достават комплетен и соодветен онлајн формулар (ОФА) до крајниот рок на Програмат
 7. Во моментов се студенти или ќе бидат прифатени како студентите за добивање на додипломска, магистерска или докторска диплома на државен акредитиран универзитет во нивната матична земја или земја на живеење во 2017-2018 академска година;

Важно: Апликациите кои не ги исполнуваат овие критериуми за подобност не се сметаат понатаму во конкуренцијата на стипендија.

Студентите чии апликации ќе бидат прогласени за неподобни по завршувањето на процесот на проверка на подобност истите ќе бидат известени од страна на РЕФ СП.

III. ФАЗИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

(оди на табела на содржина)

Со цел бидат земени во предвид за стипендија во академската година 2017-2018 кандидатите мора да ги почитуваат роковите за реализација на програмата за Првата фаза – рокот за доставување на онлајн формулар за аплицирање за секоја земја или програма (каде што е применливо), како и со Втората фаза - Поднесување на сертификатот за упис и на сертификатот за школарина (доколку е применливо), како што е опишано во детали подолу.

Прва фаза - Доставување на онлајн формулар за аплицирање (ОФА)

 • Рок на РМУСП за Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Чешка, Унгарија и Косово: 11-ти мај 2017 година;
 • РМУСП краен рок за Македонија, Црна Гора, Романија, Србија, Словачка и Турција: 12-ти мај 2017 година

::: 

Важно

Онлајн формулар за апликација (ОФА) мора да се пополни исцрпно; кандидати мора да ги обезбедат сите потребни информации и валидни документи.

Задолжително е да се пополнат следните чекори во нивниот логичен редослед. → ЧЕКОР 1: лични информации; → ЧЕКОР 2: Истражување/Анкета; и → ЧЕКОР 3: Пристап до листата на апликации, одберете ја програмат за стипендија, пополнете ја и поднесете ја.

Онлајн формуларот за апликацирање (ОФА) може да се поднесе само ако е целосно завршен и само ако ЧЕКОР 1 и ЧЕКОР 2 се целосно завршени.

Целосен и во согласност ОФА содржи: 

Писмени задачи (ОФП страна 3)

 • Завршена писмена задача за Академски цели - Изјава за целта која се базира на академски достигнувања и ги изразува академски цели на апликантот, покажувајќи посветеност и мотивација за учење за посакуваната или наменета диплома;
 • Завршена писмена задача за Есеј за ромските прашања, во согласност со инструкциите наведени во OФА.

Академска нечесност (плагијат и личен плагијат)

РEФ СП применува специфични критериуми кои се занимаваат со ова прашање. Сите детали задолжително да бидат прочитани  на овој линк.

ДОКУМЕНТИ КОИ СЕ ПРИЛОЖУВААТ/ПОСТАВУВААТ ВО РЕФ/ПС ОНЛАЈН СИСТЕМОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ (ОФП)

*Ве молиме направете квалитетно скенирање во боја, со цел сите информации да се јасно читливи (заматените/нејасни документи нема да се земат во предвид). 

Студентите за докторат треба да достави препис на оценки, исто така, ако е достапно; во случај доколку немало испитување со оценување во академската година, студентите на докторски мора да поднесат извештај за напредокот издаден од нивните претпоставени;

 • Најмалку една детално, информативно и релевантно Референтно писмо (Препорака) (РП), напишано специјално за да служи за апликацијата за РЕФ СП (како што е наведено тука)

- ВажноЗадолжително е дека најмалку едно РП е издадено од страна на законски регистрирана Ромска организација / фондација од соодветната земја.

Забелешка: Во случај ако кандидатите се соочуваат со тешкотии – од објективни причини - во добивање на било кој од горенаведените потребните документи, или да ги прикачи во ОСА, тие треба да го известат преку е-мејл координаторот на нивната земја, пред истекот на рокот за поднесување на апликацијата. 

Известувањето треба да содржи детали за предизвикот и докази за поддршка на барањето.

ВТОРА ФАЗА – ВЕРИФИЦИРАЊЕ (ПОТВРДУВАЊЕ) НА ЗАПИШУВАЊЕТО

Краен рок: Есен 2017 година.

Датумот за секоја земја ќе биде доставен од страна на РЕФ СП само на кандидати кои ќе останат во втората фаза од конкурсот.

Официјален сертификат за упис - мора да биде скениран и поставен како прилог на ОФА и мора да ги исполни сите барања како што е наведено тука.

Сертификат за партиципација/школарина (ако е применливо) - мора да биде скениран и поставен како прилог на ОФА и мора да ги исполни сите барања како што е наведено тука.

IV. МЕХАНИЗАМ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ

Механизмот на донесување одлуки е врз основа на специфични критериуми и процесот на селекција како што е наведено подолу:

А. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

(Оди на табела на содржина)

Критериумите за избор на РЕФ програмите за стипендија ја земаат во предвид важноста и квалитетот на информациите и на поднесените документи. Со цел да ги зголемат своите шанси за конкурсот, кандидатите треба да се стремат да бидат целосно во согласност со критериумите за избор и да презентираат конкурентна апликација и соодветни и релевантни материјали.

РЕФ СП користи специфична терминологија за да направи разлика помеѓу категориите на кандидатите, според кои критериуми оценката варира. Листата на критериуми за проценка и тежина на секој критериум за пресметка на конечниот резултат на барањето се наведени тука.

Категории на апликанти:

(1). Кандидати кои ја обновуваат стипендијата - студенти кои добиле РЕФ стипендија во претходната академска година(и) и се пријавуваат да ја обноват својата стипендија за исто академско ниво (додипломски, магистерски, докторски);

(2). Нови апликанти, поделени во следниве две поткатегории:

(2а). Бруцоши кои ќе бидат апликанти - оние кои ќе студираат во текот на првата година на одредено академско ниво (на пример 1-ва година од додипломски, 1-ва година магистерски, 1-ва година докторски студии).

- Студентите кои добиле РЕФ стипендија за понизок академски степен (ниво на студии) и аплицираат за РЕФ стипендија за повисок академски степен (ниво на студии), исто така, спаѓаат во оваа категорија (на пример: поранешниот РЕФ СП корисникот во додипломски, кој конкурираат за 1 година магистерски студии).

(2б). Не-бруцоши апликанти - оние кои ќе учат во 2 година или погоре и не добиле РЕФ стипендија претходно во рамките на истото академско ниво.

Б. ПРОЦЕС НА СЕЛЕКЦИЈА

 

Чекор еден – Проверка на подобност

Техничка проверка на подобноста на апликантот со критериумите за подобност на програмата. Овој чекор е спроведен од страна на координаторите на РЕФ СП за секоја земја.

Чекор два - Евалуација на апликацијата 

Оценувањето се врши од страна на членовите на РЕФ СП на Националниот одбор за избор (НОИ) во соодветните програмски земји. Членовите на НОИ независно ги разгледуваат онлајн поднесените апликации, една по една, и доделуваат бодови на секоја апликација според претходно утврден сет на критериуми за оценка. Конечниот резултат за секоја апликација произлегува од просекот на независните резултати на НОИ. Системот автоматски ги рангира сите апликации врз основа на нивната последни резултати, во опаѓачки редослед, од највисоко до најниско. Врз основа на системот за рангирање и позицијата на кандидатите тие заземаат место на листата или се во потесниот избор (на условно прифатени или на листа на чекање), или одбиени.

Чекор три - лични интервјуа

Бруцошите апликанти (односно 1 година додипломски, на 1 година магистерски и 1 година докторат во 2017-2018 академска година) може да биде побарано да учествуваат во личен разговор со членовите на Националниот одбор за избор. Во таква ситуација, личниот разговор станува задолжителен.

 • Во поголемите програмски земји, листата на кандидати за интервју ќе биде утврдена од страна на РЕФ/ПС со користење на компјутерски случаен избор до 60 кандидати; оние бруцоши студенти кои нема да бидат во групата на кандидати за интервју, ќе бидат оценети со критериумите за 2 б категорија на кандидати.

Забелешка: Оние кандидати кои ќе бидат поканети да присуствуваат на интервју и нема да се согласат со овој услов, нема да се разгледуваат понатаму во конкуренција.
Откако интервјуата се спроведуваат, оцените се внесуваат во системот, и рангирањето на кандидатите и класификацијата на кандидатите се надградува автоматски во "условно прифатени" и "листа на чекање".

Поканата за лични интервјуа, како и местото на одржување, и други административни детали ќе бидат испратени до засегнатите апликанти преку е-маил од координаторите на секоја земјана програмата. Трошоци за превоз за присуствување на интервјуто ќе бидат покриени од страна на РЕФ СП.

Чекор четири - Поднесување на Сертификатите за упис (2017-2018 академска година)

Од апликантите од двете "условно прифатени", и "листа на чекање" категории ќе биде побарано да поднесат со крајниот рок на програмата и официјален и валиднен Сертификат за упис кој докажува дека тие се запишани во валидна академска програма.

Кандидатите од двете категории "условно прифатени", и "листа на чекање" до крајниот рок на програмата ќе треба да поднесат во нивната ОФП, официјална и валидна потврда за упис која докажува дека тие се запишани во валидна академска програма.

Во прилог на потврдата за упис, во оваа фаза кандидатите кои добиваат  или очекуваат да добијат алтернативна стипендија- поддршка (од третта страна) треба да достават информации до Националниот координатор, како што е опишано во Секцијата за кумулативни бенефиции.

Во прилог на сертификатот за упис, во оваа фаза тоа ќе биде задолжително за сите апликанти да достават информации за алтернативна (трета страна) стипендија, академска поддршка, студии.

Чекор пет - Финализирање на процесот на селекција

По завршување на горенаведените чекори, системот е во тек со конечниот статус на секој кандидат од листата на "условно прифаќање" и "листа на чекање", и генериран е конечниот список на корисници на стипендија, по земја и по шема на стипендии.

Кандидатите кои се рангирани во рамките на "условно прифатени" категорија и кои ги исполнуваат барањата на програмата во вториот краен рок, стануваат корисници на програмата.

 • Кандидати од категорија " листата на чекање ", може да се земат во понатамошниот процес само доколку кандидати од категоријата “условно прифатени” не успеат да ги исполнат барањата,  во вакви ситуации системот прави автоматска промена со кандидати од " листата на чекање “ базирани на добиениот  резултат.V. КОМУНИЦИРАЊЕ НА РЕЗУЛТАТОТ ОД ПРОЦЕСОТ НА СЕЛЕКЦИЈА

(Оди на табела на содржина

Програмата ги комуницира резултатите од процесот на селекција на кандидатите преку е-маил адреса која тие ја регистрирале на својот ОФП профил, во два наврати:
Прво, по чекор три споменат погоре (крајот на јули - август), кога апликантите ќе добијат:

 • Писмо за условно прифаќање или писмо за листа на чекање со инструкции за понатамошни чекори кои треба да се преземат од страна на апликантот со цел да останат во конкуренција; или
 • официјално писмо за одбивање со наведени причини за одбивање; 

Второ, по чекор пет наведен погоре (крајот на октомври - ноември) кога апликантите ќе добијат:

 • службено писмо за известување; или
 • писмо за отфрлање со наведени причини за одбивање.VI. МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ/ОСПОРУВАЊЕ

(Оди на табела на содржина)

Апликантите можат да ги оспорат резултатите од конкурсот на Програмата за стипендии во рок од еден месец од моментот на приемот на известувањето од програмата. Жалбите / оспорувањето треба да се испрати на РЕФ СП, само на оваа е-маил адреса: REFSP_contestations@romaeducationfund.org 

Оспорувањето испратенo до други е-маил адреси од онаа што е наведена погоре нема да се разгледува или признае. Исто така, РЕФ СП бара апликантите да ја користите оваа е-маил адреса само за жалби во врска со резултатите од процесот на селекција.

За било какви други прашања ве молиме контактирајте го Координаторот на вашата земја, само во случај да се бараат појаснувања кои не се наоѓаат во Водичот за аплицирање.

РЕФ СП ги категоризира оспорувањата и им дава решение. Во зависност од природата на жалбите, РЕФ СП може да одлучи да ги пренасочи кон независен правен советник консултант.

ВАЖНО
 • Трансфер од еден универзитет / факултет / област на студии во друга, по диплома, е дозволено само еднаш во програмата.
 • Секаков вид на промени, како што е опишано погоре, треба да се извести Националниот координатор, идеално е пред измената во рангирањето.
 • Студентите можат да аплицираат за различни програми на РЕФ стипендијата истовремено, доколку ги исполнуваат условите и се во согласност со критериумите на секоја програма.

  На крајот на процесот на селекција, доколку бидат прифатени во повеќе од една програма на РЕФ, засегнатите кандидати ќе имаат обврска да изберат само една стипендија и формално ќе го извести преку е-маил координаторот во земјата

Принципот на предност во конкуренцијата

 • Во случај на примена на споредлив квалитет на апликациите, предност ќе се даде на кандидатите кои не добиле високо образование со финансиска поддршка на РЕФ СП.

Пример: ако студентот А веќе има завршено високо образование, за кои тој/таа добиле РЕФ СП поддршка и се однесува за финансиска поддршка за магистерски студии, додека ученикот Б е квалификуван за поддршка РЕФ СП, за прв пат (не е поддржан од страна на РЕФ СП претходно), да студира постдипломски, предност ќе се даде на студентот Б.

 • РЕФ СП го задржува правото да прифати задоцнети пријавувања (за докажани објективни причини) само доколку студиите започнуваат пред завршување на 2017 година, и тоа само ако оваа ситуација се пренесе на координаторот во земјата преку известување преку е-маил, пред истекот на крајниот рок за поднесување на сертификат за запишување.

НАПОМЕНА:

РЕФ го задржува правото да го одбие обезбедувањето на поддршка на било кој апликант чие однесување и/или поврзаност со групи или други лица чии цели и активности не се во согласност со вредностите и принципите промовирани од страна на Ромскиот образовен фонд и неговите цели.


Пристап до системот за онлајн апликација